تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله جذب کم +K مربوط به القای خروج +H با H+ -ATPase غشای پلاسما – نشریه الزویر

عنوان فارسی: جذب کم +K که با تحریک +NH4 ایجاد شده است مربوط به القای خروج +H با H+ -ATPase غشای پلاسما در ریشه های ذرت خوشه ای تحت شرایط کمبود +K می باشد
عنوان انگلیسی: NH4+ -stimulated low-K+ uptake is associated with the induction of H+ extrusion by the plasma membrane H+ -ATPase in sorghum roots under K+ deficiency
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2011 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6249 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.78Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: بیوشیمی، علوم گیاهی، میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی و علوم باغبانی
مجله: مجله فیزیولوژی گیاهی - Journal of Plant Physiology
دانشگاه: گروه بیوشیمی و بیولوژی مولکولی، موسسه ملی علوم و فناوری شوری، دانشگاه فدرال سیرا، برزیل
کلمات کلیدی: H+ -ATPase، جذب خالص +K کم، غشای پلاسما، ریشه ها، ذرت خوشه ای
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

رشد گیاه و تیمارها

محتوای +K و جذب در بازدهی انتقال

آزمایشات کاهش+K

ایزولاسیون غشای پلاسما

فعالیت H+ -ATPase

پمپ پروتون

SDS-PAGE و تحلیل های لکه دار کردن ژل پروتئین

نتایج

اثر کمبود +K و +NH4 بر محتوای K+ بافت

تأثیر کمبود +K و +NH4 بر جذب خالص کم +K در ریشه های ذرت خوشه ای

فعالیت ها و لکه دار کردن H+ -ATPase PM

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The effect of external inorganic nitrogen and K+ content on K+ uptake from low-K+ solutions and plasma membrane (PM) H+-ATPase activity of sorghum roots was studied. Plants were grown for 15 days in full-nutrient solutions containing 0.2 or 1.4 mM K+ and inorganic nitrogen as NO3 –, NO3 –/NH4 + or NH4 + and then starved of K+ for 24, 48 and 72 h. NH4 + in full nutrient solution significantly affected the uptake efficiency and accumulation of K+, and this effect was less pronounced at the high K+ concentration. In contrast, the translocation rate of K+ to the shoot was not altered. Depletion assays showed that plants grown with NH4 + more efficiently depleted the external K+ and reached higher initial rates of low-K+ uptake than plants grown with NO3 –. One possible influence of K+ content of shoot, but not of roots, on K+ uptake was evidenced. Enhanced K+-uptake capacity was correlated with the induction of H+ extrusion by PM H+-ATPase. In plants grown in high K+ solutions, the increase in the active H+ gradient was associated with an increase of the PM H+-ATPase protein concentration. In contrast, in plants grown in solutions containing 0.2 mM K+, only the initial rate of H+-pumping and ATP hydrolysis were affected. Under these conditions, two specific isoforms of PM H+-ATPase were detected, independent of the nitrogen source and deficiency period. No change in enzyme activity was observed in NO3 –-grown plants. The results suggest that K+ homeostasis in NH4 +-grown sorghum plants may be regulated by a high capacity for K+ uptake, which is dependent upon the H+-pumping activity of PM H+-ATPase.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تأثیر محتوای +K و نیتروژن آلی بیرونی بر جذب +K از محلول های +K کم و فعالیت H+ -ATPase غشای پلاسما (PM) برای ریشه های ذرت خوشه ای بررسی شده است. گیاهان برای 15 روز در محلول های مواد غذایی کامل که حاوی 0.2 یا +1.4mM K و نیتروژن غیرآلی به صورت NO3- و NO3-/NH4 یا +NH4 بود رشد کردند و سپس به مدت 24 و 48 و 72 ساعت محروم از +K شدند. +NH4 در محلول مواد غذایی کامل بطور قابل توجهی بر بازدهی جذب و تجمع +K تأثیر گذاشت و این اثر در غلظت بالای +K کمتر وجود داشت. در عوض میزان تغییر موقعیت +K به ساقه تغییر نکرد. آزمایش کاهش نشان می دهد که گیاهانی که با +NH4 رشد کرده اند بطور مؤثری +K بیرونی کاهش یافت و مقادیر اولیه بیشتری از جذب +K کم به نسبت گیاهان رشد یافته با NO3- مشاهده شد.

یک تأثیر احتمالی +K محتوای بر ساقه اما نه ریشه بر جذب +K را مشاهده کردیم. افزایش ظرفیت جذب +K با القای خروج +H با H+-ATPase PM همپوشی داشت. در گیاهان رشد یافته در محلول های دارای +K زیاد افزایش در گرادیان +H فعال مربوط به افزایش در غلظت پروتئین H+ -ATPase PM می باشد. در عوض در گیاهان رشد یافته در محلول های حاوی +0.2mM K فقط مقدار اولیه پمپ +H و هیدرولیز ATP تحت تأثیر قرار گرفت. تحت این شرایط دو ایزوفرم ویژه H+ -ATPase PM شناسایی شد که مستقل از منبع نیتروژن و دوره کمبود بود. هیچ تغییری در فعالیت آنزیمی در گیاهان رشد یافته NO3- مشاهده نشد. نتایج نشان می دهد که هموستازی در گیاهان ذرت خوشه ای رشد یافته +NH4 می تواند با ظرفیت بالایی برای جذب +K تنظیم شود که به فعالیت پمپ H- از H+-ATPase PM بستگی دارد.