تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر تبخیر حلال در تشکیل غشاهای نامتقارن و متقارن با پلیمر قابل تبلور EVAL

عنوان فارسی: اثر تبخیر حلال در تشکیل غشاهای نامتقارن و متقارن با پلیمر قابل تبلور EVAL
عنوان انگلیسی: The Effect of Solvent Evaporation in the Formation of Symmetric and Asymmetric Membranes with the Crystallization Polymer of EVAL
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4855 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.85Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی و فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی پلیمر، فیزیک حالت جامد و نانو فناوری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- بخش تجربی

2-1- تهیه غشاء

2-2- آزمایش عبور نور

3- نتایج

3-1- تبخیر حلال

3-2- عبور نور

3-3- مطالعات مورفولوژیکی

4- بحث

5- نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The effect of evaporation process is investigated in the inversion of induced non-solvent phase in the poly system (ethylene alcohol-co-vinyl) (EVAL)/DMSO/ water. The duration of evaporation process is associated with membrane morphology resulting from the electron microscopy. Surprisingly, the evaporation time not only plays an important role in the creation of large pores, but also affects the membrane morphology from the sponge structure to the particle structure. The large pores are found in the membrane if the mold is immediately immersed in the water bath or the evaporation time is less than 15 minutes, while the large pores are reduced with the evaporation time of 30 minutes and the sponge structure is appeared. When the evaporation times are 45 and 60 minutes, a symmetrical membrane containing a packed bed of particles is observed with an equal diameter which is dominated by the solid-liquid separation process. This indicated that the polymer crystallization of EVAL from the evaporated solution prevents the formation of asymmetric membrane with cell pores dominated by liquid-liquid separation process. A crystallization process depends on the depth of solid-liquid separation region compared to the corresponding phase diagram. The results of the study showed that the membrane structure can be well controlled by understanding the mechanism of membrane formation.

نمونه متن ترجمه

چکیده

اثر فرایند تبخیر در وارونگی فاز ناحلال القایی در سیستم پلی (الکل اتیلن-co-وینیل) (EVAL)/DMSO/ آب بررسی شد. مدت زمان فرایند تبخیر با مورفولوژی غشاء حاصل از میکروسکوپ الکترونی در ارتباط است. با کمال تعجب، زمان تبخیر نه تنها نقش مهمی در به وجود آوردن حفره های بزرگ دارد، بلکه مورفولوژی غشاء را از ساختار اسفنجی به ساختار ذره ای تحت تاثیر قرار می دهد. حفره های بزرگ در یک غشاء درصورتی یافت می شوند که قالب بلافاصله در حمام آب غوطه ور شود و یا زمان تبخیر کمتر از 15دقیقه باشد، در حالی که با زمان تبخیر 30 دقیقه حفرات بزرگ کاهش یافته و ساختار اسفنجی ظاهر می شود. هنگامی که زمان تبخیر 45 و 60 دقیقه باشد، یک غشاء متقارن شامل یک بستر فشرده از ذرات با قطر تقریبا برابر که توسط فرایند تفکیک جامد-مایع غالب شده مشاهده می شود. این نشان می دهد که تبلور پلیمر EVAL از محلول تبخیر شده از تشکیل یک غشاء نامتقارن با منافذ سلولی تحت سلطه فرایند تفکیک مایع-مایع ممانعت می-کند. در مقایسه با دیاگرام فازی مربوطه، نظیر یک فرایند تبلور بستگی به عمق منطقه تفکیک جامد-مایع دارد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ساختار غشاء می تواند به خوبی با شناخت مکانیسم تشکیل غشاء کنترل شود.