تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بازنگری شواهدی در خصوص نرخ بازده سیستم ترویجی آموزش و بازدید در کنیا

عنوان فارسی: بازنگری شواهدی در خصوص نرخ بازده سیستم ترویجی آموزش و بازدید در کنیا
عنوان انگلیسی: Reconsidering the Evidence on the Returns to T&V Extension in Kenya
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
سال انتشار : 1999 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : F1230
محتوای فایل : zip حجم فایل : 415.39Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: اقتصاد و مدیریت
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط و به صورت خلاصه انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

خلاصه مختصری از مطالعهB&E

مسائل

مسائل مربوط به داده ها

شکل تبعی

تعیین مشخصات

نتایج

جمع بندی و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Introduction

The effectiveness of the public agricultural extension service in Kenya has been, and continues to be, a controversial issue. Two successive IDA-funded projects, the National Extension Projects I and II (NEP-I and II) have supported agricultural extension since 1982, at which time the World Bank introduced the Training and Visit (T&V) system of management. The objective of the projects was to make the Kenyan extension service more effective and efficient.

Towards the end of NEP-I in 1990, the Africa Technical Department of the World Bank undertook a study to evaluate the impact of the agricultural extension projects it had supported in Kenya and Burkina Faso. The Kenya study (Bindlish and Evenson, 1993) estimated the returns to extension at 350% (marginal internal rate of return), with a “lower bound” estimate of 160%. The returns to extension in Burkina Faso (Bindlish, Evenson and Gbetibouo, 1993) were estimated in a similar fashion at 91%. These studies and their findings received wide attention in the Bank and elsewhere.

نمونه متن ترجمه

مقدمه

کارایی و اثر بخشی خدمات ترویج کشاورزی عمومی در کنیا به عنوان یک مسئله بحث انگیز بوده و هنوز هم هست. دو پروژه پی در پی که توسط IDA تامین مالی شده است یعنی پروژه های ترویج ملی 1 و 2(NEP I-II)، از ترویج کشاورزی از سال 1982، که در آن زمان بانک جهانی سیستم آموزش و بازدید(T&V) مدیریت را معرفی کرد پشتیبانی کرده اند. هدف پروژه ها، موثر تر و کارآمد تر کردن خدمات ترویج کشاورزی کنیا بود.

در پایان پروژه NEP-I در 1990، مرکز فنی بانک جهانی آفریقا، مطالعه ای را برای ارزیابی اثر پروژه های ترویج کشاورزی که آن ها را در کنیا و بورکینافاسو پشتیبانی کرده بود شروع کرد. مطالعه کنیا( بیدنلیش و اونسون 1993) نرخ بازده ترویج را 350 درصد ( نرخ بازده داخلی حاشیه ای) با برآورد کران پایین 160 درصد تخمین زد. نرخ بازده ترویج در بورکینافاسو( بیدلیش، اونسون و گبیتو 1993) به شکل مشابه به میزان 91 درصد برآورد شد. این مطالعات و نتایج آن ها توجه گسترده ای را در بانک جهانی و بخش های دیگر به خود جلب کردند.