تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد شرکت های تولیدی مشخص در ایالت نوگو نیجریه

عنوان فارسی: تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد شرکت های تولیدی مشخص در ایالت نوگو نیجریه
عنوان انگلیسی: Effect of Organizational Structure on Performance of Selected Manufacturing Companies in Enugu State Nigeria
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2017 فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فونت ترجمه مقاله : بی نازنین
سایز ترجمه مقاله : 14 نوع مقاله : ISI
نوع ارائه مقاله : ژورنال شناسه ISSN مجله : 2321–8916
کد محصول : 11172 وضعیت ترجمه : انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و pdf
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.62Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت، مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد، مدیریت استراتژیک
مجله: مجله بین المللی تجارت و مدیریت - The International Journal Of Business & Management
دانشگاه: گروه مدیریت، دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه نیجریه
کلمات کلیدی: ساختار سازمانی، عملکرد، اثربخشی، رشد و نوآوری
کلمات کلیدی انگلیسی: Organisational structure - performance - effectiveness - growth and innovativeness
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است✓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: دارد ✓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

1.1.بیان مساله

1.2. اهداف مطالعه

1.3.سوالات تحقیق

1.4. فرضیات تحقیق

2.چارچوب مفهومی؛ توجیه مفهومی

2.1.ساختار سازمانی و ساختار تعریف شده

2.2.عملکرد سازمانی

2.3. متغیرهای ساختار سازمانی

2.3. چارچوب نظری

3.روش تحقیق

3.1. ارائه و تحلیل داده ها؛ توزیع و بازگشت پرسشنامه ها

2. 3 تست فرضیات

4.1.خلاصه

4.2.نتیجه گیری

4.3. مفاهیم و مبانی این مطالعه

4.4. توصیه ها

4.5. نقش آفرینی در دانش

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The relevance of structure to manufacturing firms especially in the pharmaceutical industry in Nigeria has not attracted much attention, especially empirical evidence. Thus, this study examined the effect of organisational structure on the performance of selected manufacturing companies in Enugu State, Nigeria with a focus on pharmaceutical manufacturing firms. The study adopted a Survey design. Three organisations were studied namely: A.C. Drugs Ltd, NEMEL Pharmaceutical Limited and Juhel Pharmaceutical Company Ltd with a population of four hundred and sixty-eight (468). The sample size was determined using Cochram (1963) formula which gave a sample size of 297. The study relied on both primary and secondary data. Materials and information were sourced from the Human Resource Departments of the firms and journal articles including textbooks and students project reports. The questionnaire was the instrument for primary data collection. The methods used in analysing the data are descriptive statistics (frequencies, mean, standard deviation, variance, etc.), simple linear regression and correlation (bivariate) to examine the effect of organisational structure (Independent Variable) on organisational performance (dependent variables). The study found that structure significantly affects organisational performance. The study concludes that organisational structure in pharmaceutical manufacturing firms affects performance except in its growth objective. The study, therefore, recommends that pharmaceutical firms should see their structure as a major determinant of performance and as such, non-performing firms should redesign their structure for optimal performance.

1. Introduction

Organisational structure across the world has attracted widespread attention in terms of research and debate among organisational managers and academia. Managers who set out to design an organisation structure face difficult decisions. They must choose among a myriad of alternative frameworks of jobs and departments. The first decision focuses on individual jobs, the next two decisions focus on departments or groups of jobs, and the fourth decision considers the issue of delegation of authority throughout the structure (Gibson, Ivancevich, Donnelly and Konopaske, 2003). Organisational structure is used by various firms as a control mechanism to affect employee work outcomes, to ensure that the required tasks are performed effectively and efficiently, and to assist the attainment of organisational goals and objectives (Katsikea, Theodosiou, Perdikis and Kehagias, 2011; Al-Qatawneh, 2014). Organisational structure describes the internal characteristics of an organisation (Daft, 1995; Al-Qatawneh, 2014). These internal characteristics receive attention since they are critical to organisational failure and success (Zheng, Yang and McLean, 2010; Auh and Menguc, 2007; Al-Qatawneh, 2014), and one of these is organisational performance. What are the effects of organisational structure on organisational performance is among the fundamental questions of the strategy field and organisation theory (Rumelt, Schendel and Teece, 1994; Thompson, 1967). Organisational structure defines the scope of behaviour within an organisation, its lines of authority, accountability and to some extent, the organisation’s relationship with its external environment. It shows the pattern of relationship with jobs within an organisation (Tracey, Cullen and Slocum, 2009; Thompson and Lawrence, 2010). Organisational structure determines the pattern of communication as well as the formal lines of interaction between individuals within organisations (Robbins, 1990; Teixeira, Koufteros and Peng, 2012).

4.2. Conclusion

The study tried to examine the effect of organisational structure on the organisational performance of selected manufacturing companies in Enugu State, Nigeria. Arising from the results, the study concludes that organisational structure in manufacturing companies affects organisational performance except in its growth objective. By implication, manufacturing firms must be wary of their structure as it could affect their performance which is critical to the achievement of their goals.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مساله ساختار در شرکت های تولیدی خصوصا صنعت داروسازی در نیجریه کمتر مورد توجه قرار گرفته است و شواهد تجربی اندکی در این خصوص، وجود دارد. بنابراین، این مطالعه تاثیر ساختار سازمانی را بر عملکرد شرکت های تولیدی خاص را در ایالت نوگو نیجریه بررسی می کند و نقطه تمرکز ما، شرکت های تولیدی دارو می باشند. این مطالعه از طرح پرسشنامه ای استفاده کرده است. سه سازمان مورد مطالعه قرار گرفتند که بشرح ذیل هستند: شرکت دارویی ای سی، شرکت داروسازی NEMEL و شرکت داروسازی جوهل با جمعیتی معادل 468 نفر. اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوچرام (1963) تعیین شد که برابر با 297 مقرر شد. این مطالعه هم از داده های دست اول و هم از داده های ثانویه استفاده کرد. اطلاعات و مطالب از بخش منابع انسانی شرکت ها و مقالات ژورنال ها از جمله کتاب های درسی و گزارش های پروژه های دانشجویی جمع اوری شد. پرسشنامه روش جمع آوری داده های دست اول بود. روش های بکار گرفته شده برای تحلیل داده ها، آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف از معیار، واریانس و غیره)، رگرسیون خطی ساده و همبستگی (دومتغیره) بودند که برای بررسی تاثیرات ساختار سازمانی (متغیر مستقل) بر عملکرد سازمانی (متغیر وابسته) بکار گرفته شدند. این مطالعه دریافت که ساختار بصورت معناداری بر عملکرد سازمانی اثر می گذارد. نتیجه گیری این مطالعه این است که ساختار سازمانی در شرکت های تولید دارو بر عملکرد اثر می گذارد بجز اهداف رشدی شرکت. بنابراین، پیشنهاد می شود که شرکت های داروسازی ساختار خود را بعنوان یک عامل مهم عملکردی تلقی کنند و از این رو، شرکت هایی که عملکرد مناسبی ندارند، باید در مورد ساختار خود بازنگری کنند.

1.مقدمه

تحقیقات زیادی در سرتاسر دنیا به مسئله ساختار سازمانی پرداخته اند و این موضوع توجه قابل توجهی از جانب مدیران و دانشگاهیان جذب کرده است. مدیران مسئول طراحی ساختار سازمانی، با تصمیمات سختی رو به رو هستند. آنها باید از میان چارچوب های مختلف شغلی و دپارتمانی گزینه مورد نظر را انتخاب کنند. اولین تصمیم آنها در مورد کارهای افراد است، بعد از آن، راجع به دپارتمان ها یا گروه های شغلی تصمیم گیری شده و تصمیم چهارم مسئله تفویض اختیاری بر اساس ساختار را لحاظ می کند (گیبسون، ایوانسویچ، دونلی، و کونوپاسک، 2003). در شرکت های مختلف، ساختار سازمانی بعنوان یک مکانیسم کنترل کننده برای اثرگذاری بر بازده کار کارمندان بکار می رود تا اطمینان حاصل شود که وظایف بصورت موثر و صحیح انجام می شود و به روند رسیدن به اهداف سازمانی کمک می کند (کاتسیکیا، تئودوسیو، پردیکیس و کهاگیاس، 2011؛ القطانه، 2014). ساختار سازمانی ویژگی های درونی یک سازمانی را توصیف می کند (دافت، 1995؛ القطانه، 2014). این ویژگی های درونی مورد توجه واقع می شوند، چرا که در شکست و موفقیت سازمان موثر هستند (ژنگ و همکاران، 2010؛ آئوه و منگاک، 2007؛ القطانه، 2014) و یکی از این ها، عملکرد سازمانی است. چیستی تاثیرات ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی، یکی از سوالات اساسی نئوری سازمان و زمینه راهبرد است (روملت و همکاران، 1994؛ تامپسون، 1967).  ساختار سازمانی، دامنه رفتار یک سازمان، خطوط قدرت، مسئولیت پذیری و تا حدی رابطه سازمان با محیط خارجی خود را تعریف می کند. ساختار سازمانی الگو رابطه با شغل های سازمان را نشان می دهد (تریسی، کولن و اسلوکام، 2009؛ تامپسون و لارنس، 2010). ساختار سازمانی الگوی ارتباط و همچنین تعامل رسمی بین افراد یک سازمان را مشخص می کند (رابینز، 1990؛ تیکسیرا و همکاران، 2012).

4.2.نتیجه گیری

این مطالعه سعی کرد تا اثر ساختار سازمانی را بر عملکرد سازمانی شرکت های خاص تولیدی در ایالت نوگو نیجریه بررسی کند. بر طبق نتایج، این مطالعه نتیجه می گیرد که ساختار سازمانی در شرکت های تولیدی بر عملکرد سازمانی بجز هدف رشدی آن اثر دارد. پس، شرکت های تولیدی باید نسبت به ساختارشان دغدغه مند باشند چرا که ساختار می تواند بر عملکرد آنها اثر بگذارد که برای رسیدن به اهدافشان مهم می باشد.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

11172-IranArze     11172-IranArze1     11172-IranArze2