ترجمه مقاله استخراج فاز جامد پروتئین با اکسید گرافنFe@ پوشش داده شده با مایعات یونی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استخراج فاز جامد پروتئین با اکسید گرافنFe@ پوشش داده شده با مایعات یونی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استخراج فاز جامد پروتئین با استفاده از اکسید گرافنFe@ پوشش داده شده با مایعات یونی
عنوان انگلیسی
Magnetic solid-phase extraction of protein by ionic liquid-coated Fe@graphene oxide
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5824
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه، شیمی آلی، میکروبیولوژی، بیوشیمی و شیمی کاربردی
مجله
Talanta
دانشگاه
گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه جنوبی و مرکزی، چانگشا، چین
کلمات کلیدی
اکسید گرافن مغناطیس، مینو کاربردی مایع یونی ،dicationic استخراج فاز جامد مغناطیسی، پروتئين، هموگلوبین گاوی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. بخش تجربی
2.1 دستگاهها
2.2 موادشیمیایی و واکنش دهنده ها
2.3 سنتز ذرات آهن و اکسید گرافن
2.4 سنتز کامپوزیت(ترکیب) Fe@GO
2.5 سنتز مایعات یونی
2.6 سنتز کامپوزیت Fe@GO@IL
2.7 MSPE پروتئین
3. بحث و نتایج
3.1 تاثیر نوع مایع یونی
3.1.1 XRD
3.1.2 FT-IR
3.1.3 TGA
3.1.4 FESEM
3.1.5 نقاط ایزوالکتریک
3.2 روش MSPE
4. 3.3.1تاثیر مقدار pH
3.3.2 تاثیر دمای استخراج
3.3.3 تاثیر غلظت پروتئین
3.3.4 تاثیر زمان استخراج
3.3.5 تاثیر مقدار کامپوزیت Fe@GO@AFDCIL
3.3.6 تاثیر قدرت یونی محلول
4.1 واجذبی BHb
3.5 استفاده ی مجدد از کامپوزیت Fe@GO@AFDCIL
4.2 تجزیه و تحلیل نمونه ی واقعی
4.3 اعتبار روش
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Amino functional dicationic ionic liquid (AFDCIL) was prepared and then coated on the surface of magnetic graphene oxide (GO) as a new magnetic adsorbent (Fe@GO@AFDCIL) for the magnetic solidphase extraction (MSPE) of protein. The Fe@GO@AFDCIL composite was characterized by vibrating sample magnetometer (VSM), X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectrometry (FT-IR), thermal gravimetric analysis (TGA), field emission scanning electron microscopy (FESEM) and zeta-potential nanoparticles. The bovine hemoglobin (BHb) was used as the analyte, and the extraction performance of Fe@GO@AFDCIL was investigated in the MSPE procedure. The concentration of BHb in samples was determined by a UV–vis spectrophotometer. A comparative investigation of Fe@GO@AFDCIL composite and traditional IL-coated Fe@GO composites (Fe@GO@IL) exhibited the benefits of Fe@- GO@AFDCIL. The adsorbed BHb could be eluted from the Fe@GO@AFDCIL by 4% sodium dodecyl sulfate (SDS) solution. The Fe@GO@AFDCIL exhibited favorable stability which could be reused at least 15 times. Under the optimized condition, the real samples were investigated, which demonstrated that the Fe@- GO@AFDCIL was able to be applied in extracting bovine hemoglobin (BHb) from real biological samples.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

مایعات یونی دی کاتیونی عامل دار با گروه آمینو تهیه شد و سپس بر روی سطحی از اکسید گرافن مغناطیسی بعنوان یک جاذب مغناطیسی جدید (Fe@GO@AFDCIL) برای استخراج فاز جامد مغناطیسی پروتئین پوشش داده شد. کامپوزیت (ترکیب) (Fe@GO@AFDCIL) با استفاده از مغناطیس سنجی نمونه ی در حال نوسان(VSM)، پراش اشعه ی X (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FT-IR)، تجزیه و تحلیل وزن سنجی حرارتی(TGA)، میکروسکوپ الکترونی پویشی نشر میدان (FESEM)، نانوذراتی با پتانسیل زتا شناسایی شد. هموگلوبین بعنوان آنالیت و عملکرد استخراج Fe@GO@AFDCIL در روش MSPE بررسی شد. غلظت BHb در نمونه ها با استفاده از طیف سنجی UV تعیین شد. یک بررسی مقایسه ایی Fe@GO@AFDCIL و کامپوزیت های Fe@GO پوشش داده شده با مایعات یونی ((Fe@GO@IL))مزایایی از Fe@GO@AFDCIL را نشان دارد. BHb می توانست از Fe@GO@AFDCIL با استفاده از محلول دودسیل سولفات %4 شسته شود. Fe@GO@AFDCIL پایداری مطلوبی را نشان داد به گونه ایی که حداقل 15 بار توانست مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. تحت شرایط بهینه، نمونه های واقعی بررسی شدند و نشان داد00ند که Fe@GO@AFDCIL قادر به استخراج هموگلوبین گاوی از نمونه های زیستی واقعی می باشد.