ترجمه مقاله تسهیم دانش در میان دانشگاهیان مالزی

ترجمه مقاله تسهیم دانش در میان دانشگاهیان مالزی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تسهیم دانش در میان دانشگاهیان مالزی: تاثیر تعهد عاطفی
عنوان انگلیسی
Knowledge Sharing Among Malaysian Academics: Influence of Affective Commitment and Trust
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2013
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F1254
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی و مدیریت دانش
مجله
مجله الکترونیکی مدیریت دانش - The Electronic Journal of Knowledge Management
دانشگاه
دانشکده بازرگانی تیلور، دانشگاه تیلور، مالزی
کلمات کلیدی
تسهیم دانش، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، تعهد عاطفی و اعتماد
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-مرور منابع
2-1 تسهیم دانش
2-3 تاثیر عاطفی
2-3-1 تعهد عاطفی
2-3-2 اعتماد مبتنی بر عاطفه
2-4 تفاوت های بین دانشگاه دولتی و خصوصی
3- روش تحقیق و تجزیه تحلیل
3-1جمع اوری داده ها
3-2 جمع اوری داده ها و اندازه گیری
4-تحلیل داده ها و نتایج
4-1 خصوصیات شرکت کنندگان
4-2 تحلیل عاملی اکتشافی
4-3 تست پایایی
4-4 تحلیل و آمارهای توصیفی
4-5 تحلیل رگرسیون
4-6 ازمون T
5-پیامد ها، نتایج و محدودیت ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Knowledge resides within a human being and it is hard to be transferred to others. Unwillingness to share is one of the main impediments of knowledge sharing. In a university setting, this situation could be more alarming as universities are knowledge centric organisation. Knowledge sharing will help universities to strengthen its research and teaching activities. Despite the importance of knowledge sharing, many academics still hoard their knowledge. The aims for this paper are (1) to evaluate the influence of these two emotional factors towards knowledge sharing intention; (2) to examine whether the perception of knowledge sharing in public universities differs from private universities. The research model includes the theory of planned behaviour (TPB) and the two affective components. In order to examine the research model, a survey was conducted with a total respondent of 545 academics from 30 universities in Malaysia. Multiple linear regression was used to examine the research model. On the other hand, t-test was used to examine the differences between public and private universities. In general, the findings revealed that emotional influence is crucial for knowledge sharing behaviour. The t-test analysis shows that there are significant differences between public and private universities. This paper contributes to the existing literature by evaluating the impact of emotional factors (affective commitment and affective trust) towards knowledge sharing behaviour. It also provides a greater depth of understanding on how knowledge sharing in public universities deviate from private universities. University administrators need to implement policies and activities to strengthen the emotional bonding between academics in order to facilitate knowledge sharing in Malaysian universities. This is exceptionally crucial for private universities as the results shows that knowledge sharing intention is lower than the public universities.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
دانش در نهاد انسان وجود داشته و انتقال آن به سایرین سخت است. عدم تمایل به تسهیم دانش یکی از موانع اصلی پیش روی آن است. در یک دانشگاه، این وضعیت نیز می تواند هشدار دهنده باشد زیرا دانشگاه یک سازمان دانش محور است. تسهیم دانش به دانشگاه ها در تقویت فعالیت های پژوهشی و آموزشی کمک می کند. علی رغم اهمیت تسهیم دانش، بسیاری از دانشگاهیان دارای دانش عظیمی می باشند. هدف این مقاله به صورت زیر است :1-ارزیابی اثر این دو عامل عاطفی در قصد تسهیم دانش 2- بررسی تفاوت ادراک از تسهیم دانش در دانشگاه های دولتی از خصوصی. مدل تحقیق شامل تئوری رفتار برنامه ریزی شده و دو مولفه عاطفی است. به منظور بررسی مدل تحقیق، یک نظر سنجی با تعداد 545 دانشگاهی از 30 دانشگاه در مالزی انجام شد. رگرسیون خطی چندگانه برای بررسی مدل تحقیق استفاده شد. از سوی دیگر، آزمون تی برای بررسی تفاوت بین دانشگاه های خصوصی و دولتی استفاده شد. به طور کلی یافته ها نشان داد که اثر عاطفی برای رفتار تسهیم دانش بسیار مهم است. تجزیه تحلیل آزمون t نشان می دهد که تفاوت های معنی داری بین دانشگاه های دولتی و خصوصی وجود دارد. این مقاله با ارزیابی اثر عوامل عاطفی( تعهد عاطفی و اعتماد عاطفی) در قصد تسهیم دانش به غنای مطالب علمی کمک شایانی می کند. این مقاله هم چنین درک و دانش قوی از تفاوت های تسهیم دانش در دانشگاه دولتی و خصوصی ارایه می کند. مدیران دانشگاه ها باید سیاست ها و فعالیت هایی را برای تقویت پیوند عاطفی بین دانشگاهیان به منظور تسهیل تسهیم دانش در دانشگاه های مالزی اجرا کنند. این موضوع از اهمیت زیادی برای دانشگاه های خصوصی برخوردار است زیرا نتایج نشان می دهد که قصد تسهیم دانش در دانشگاه های خصوصی کم تر از دانشگاه های دولتی است.

بدون دیدگاه