ترجمه مقاله بررسی استرس شغلی و سندرم فرسودگی شغلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی استرس شغلی و سندرم فرسودگی شغلی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی استرس شغلی و سندرم فرسودگی شغلی در بین کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی بحرانی
عنوان انگلیسی
Job Stress and Burnout Syndrome among Critical Care Healthcare Workers
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2018
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
شناسه ISSN مجله
2090-5068
کد محصول
10117
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی
مجله
مجله پزشکی اسکندریه - Alexandria Journal of Medicine
دانشگاه
گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه اسکندریه، اسکندریه، مصر
کلمات کلیدی
سندرم فرسودگی شغلی، بخش مراقبت بحرانی، کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی، استرس شغلی، پرستاران
کلمات کلیدی انگلیسی
Burnout syndrome - Critical care - Healthcare workers - Job stress - Nurses
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.ajme.2017.06.004
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. جامعه آماری و روش های انجام پژوهش
2. 1 . ابزار پژوهش
2. 2 . تجزیه و تحلیل آماری
2. 3 . مجوز اخلاقی
3. نتایج
3. 1. مشخصات اجتماعی و کاری در جامعه مورد مطالعه
3. 2. سندرم فرسودگی شغلی در میان کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی مورد
3.3. استرس شغلی در میان کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی مورد مطالعه
3. 4. ارتباط بین مقیاس های فرعی NIOSH - GJSQ و نمره خستگی روحی
3. 5. ارتباط بین مقیاس های فرعی NIOSH-GJSQ و نمره انحصارگرائی
3. 6. ارتباط بین مقیاس های فرعی NIOSH-GJSQ و نمره دستاوردهای فردی
4. بحث و بررسی
5. محدودیت های پژوهش
6. نتیجه گیری
تضاد منابع تحقیق
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background Among healthcare professions, critical care healthcare workers (HCWs) have one of the most stressful jobs. This study was conducted to determine the relationship between job stress and burnout syndrome (BOS) among nurses and healthcare technicians at the surgical emergency department and intensive care unit of Critical Care department at the Alexandria University Hospital.

Methods A cross-sectional approach was conducted from October 2014 to March 2015. Eighty-two nurses and healthcare technicians participated in the research (response rate = 80.39%). Data was collected by an interview questionnaire using selected subscales of NIOSH Generic job stress Questionnaire and Maslach Burnout Inventory of Health and human service Questionnaire. The relationship between BOS and job stress was examined using bivariate and multivariate analyses.

Results Although majority of participants reported variation of workload (84.15%), quantitative overload (76.8%), responsibility for peoples’ life (69.5%) and lack of perceived control (63.41%), yet, 85.4% were satisfied with their job. Moreover, high levels of emotional exhaustion was reported by the majority of participants (80%), while less than one third reported either high levels of depersonalization or low levels of personal accomplishment domains of BOS. In multiple regression analysis, skill underutilization, variation in workload, and intragroup conflicts were negatively associated with BOS domains. While, job satisfaction and responsibility for peoples’ life were positively associated with personal accomplishment domain of BOS.

Conclusion Critical care HCWs had high BOS. The study concluded that reducing intragroup conflict, improving skills utilization, and raising job satisfaction are crucial to reduce BOS among critical care HCWs. More attention and psychological support is recommended to critical care HCWs.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیشینه پژوهش: در میان حرفه های مربوط به مراقبت های بهداشتی،کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی بحرانی (HCWs ) یکی از استرس زاترین مشاغل را دارند. پژوهش حاضر به منظور تعيين ارتباط بين استرس شغلي و سندرم فرسودگي شغلي(BOS) در پرستاران و تکنسين هاي مراقبت هاي بهداشتي بخش اورژانس جراحي و واحد مراقبت های ویژه بخش مراقبت های بحرانی در بیمارستان دانشگاه الکساندر انجام شد.
روش انجام پژوهش: یک رویکرد مقطعی از اکتبر 2014 تا مارچ 2015 انجام شد. هشتاد و دو پرستار و تکنسین مراقبت های بهداشتی در این تحقیق شرکت کردند (میزان پاسخ دهی٪ 80.39 بود). داده ها توسط پرسشنامه مصاحبه با استفاده از مقیاس های فرعی انتخاب شده از پرسشنامه استرس شغلی عمومی نایوش ورپرسشنامه فرسودگی شغلی خدمات بهداشتی و انسانی مازلاک جمع آوری گردید. ارتباط بین سندرم فرسودگی شغلی و استرس شغلی با استفاده از تجزیه و تحلیل دومتغیره و چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: با اينكه اکثریت شركت كنندگان میزان متغیری از حجم کار (84.15٪)، میزان کار بیش از حد (76.8٪)، مسئولیت جان افراد (69.5٪) و فاقد کنترل درک شده (63.41٪) را گزارش دادند، با این وجود، 85.4٪ از کار خود راضی بودند. علاوه بر این، میزان بالای خستگی روحی توسط اکثریت افراد (80٪) گزارش شد، در حالیکه کمتر از یک سوم، میزان بالایی از زوال شخصیت یا پایین بودن سطوح قلمروهای عملکرد فردی سندرم فرسودگی شغلی را گزارش نمودند.
در تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره، بهره گیری کم از مهارت، تغییر در حجم کار و درگیری های درون گروهی ارتباط معکوسی با حوزه های سندرم فرسودگی شغلی نشان دادند. در حالیکه، رضایت شغلی و مسئولیت جان افراد رابطه مثبتی با قلمروهای عملکرد فردی سندرم فرسودگی شغلی را نشان دادند.
نتيجه گيري: کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی بحرانی، سندرم فرسودگی شغلی زیادی داشتند. از این پژوهش نتیجه گیری می شود که کاهش درگیری های درون گروهی، بهبود بکارگیری مهارت ها و افزایش رضایت شغلی برای کاهش سندرم فرسودگی شغلی در میان کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی بحرانی ضروری است. توجه و حمایت روانی بیشتر برای کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی بحرانی توصیه می شود.

بدون دیدگاه