تحقیق درباره قلب به زبان انگلیسی با ترجمه

تحقیق درباره قلب به زبان انگلیسی با ترجمه
قیمت خرید این محصول
۹,۴۰۰ تومان
عنوان فارسی
قلب
عنوان انگلیسی
Heart
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
26
سال انتشار
نمونه متن تحقیق اول

Heart

The heart is a muscular organ in most animals, which pumps blood through the blood vessels of the circulatory system. Blood provides the body with oxygen and nutrients, as well as assisting in the removal of metabolic wastes. In humans, the heart is located between the lungs, in the middle compartment of the chest.

قلب

قلب در بیشتر حیوانات یک ارگان عضلانی محسوب می شود که خون را از طریق رگ های خونی دستگاه گردش خون پمپاژ می کند. خون همان طور که در دفع مواد زائد سوخت و ساز کمک می کند، اکسیژن و مواد مغذی بدن را نیز فراهم می کند. در انسان، قلب بین ریه ها، در محدوده میانی قفسه سینه قرار دارد.

In humans, other mammals, and birds, the heart is divided into four chambers: upper left and right atria and lower left and right ventricles. Commonly the right atrium and ventricle are referred together as the right heart and their left counterparts as the left heart. Fish, in contrast, have two chambers, an atrium and a ventricle, while reptiles have three chambers. In a healthy heart blood flows one way through the heart due to heart valves, which prevent backflow. The heart is enclosed in a protective sac, the pericardium, which also contains a small amount of fluid. The wall of the heart is made up of three layers: epicardium, myocardium, and endocardium.

در انسان و دیگر پستانداران و پرندگان، قلب به چهار حفره تقسیم می شود: دهلیز بالای چپ و راست و بطن پایین چپ و راست. به طور معمول، دهلیز و بطن راست، به عنوان قلب راست و همتایان چپ، قلب چپ به شمار می آید. قلب ماهی دارای دو حفره، یک دهلیز و بطن است، در حالی که خزندگان دارای سه حفره هستند. در یک قلب سالم، به دلیل وجود دریچه های قلب، خون از یک طرف جریان دارد که مانع برگشت خون می شود. قلب در یک کیسه و غشاء خارجی محافظ قلب قرار دارد که حاوی مقدار کمی مایع است. دیواره قلب از سه لایه تشکیل شده است: اپیکاردیم (قسمت خارجی عضله قلب)، میوکاردیم (عضله قلب) و اندوکریدیم (درون شامه قلب).

نمونه متن تحقیق دوم

cardiac muscle tissue

Cardiac muscle tissue, or myocardium, is a specialized type of muscle tissue that forms the heart. This muscle tissue, which contracts and releases involuntarily, is responsible for keeping the heart pumping blood around the body. The human body contains three different kinds of muscle tissue: skeletal, smooth, and cardiac. Only cardiac muscle tissue, comprising cells called myocytes, is present in the heart. In this article, we discuss the structure and function of cardiac muscle tissue. We also cover medical conditions that can affect cardiac muscle tissue and tips for keeping it healthy.

بافت عضلانی قلب

بافت ماهیچه قلبی یا میوکاردیم، یک نوع خاصی از بافت ماهیچه ای است که قلب را شکل می دهد. این بافت ماهیچه ای که به صورت ناخواسته منقبض و رها می شود، مسئول حفظ پمپاژ قلب در اطراف بدن است. بدن انسان دارای سه نوع بافت عضلانی است: بافت اسکلتی، نرم و قلبی. فقط بافت عضلانی قلب است که شامل سلول هایی موسوم به میوسیت (یاخته های ماهیچه ای) می باشد و تنها در قلب وجود دارد. در این مقاله، ما درباره ساختار و عملکرد بافت عضله قلب بحث می کنیم. ما همچنین شرایط پزشکی که می تواند بافت عضلانی قلب را تحت تاثیر قرار دهد و نکاتی برای حفظ سلامتی آن بیان کند را پوشش می دهیم.

What is cardiac muscle tissue?

Muscle is fibrous tissue that contracts to produce movement. There are three types of muscle tissue in the body: skeletal, smooth, and cardiac. Cardiac muscle is highly organized and contains many types of cell, including fibroblasts, smooth muscle cells, and cardio myocytes. Cardiac muscle only exists in the heart. It contains cardiac muscle cells, which perform highly coordinated actions that keep the heart pumping and blood circulating throughout the body. Unlike skeletal muscle tissue, such as that which is present in the arms and legs, the movements that cardiac muscle tissue produces are involuntary. This means that they are automatic, and that a person cannot control them.

بافت عضلانی قلب چیست؟

عضله بافت فیبری است که منقبض می شود تا حرکت ایجاد کند. سه نوع بافت عضلانی در بدن وجود دارد: بافت اسکلتی، نرم و قلبی. عضله قلب بسیار سازمان یافته است و شامل انواع مختلفی از سلول هاست، از جمله فیبروبلاست ها، سلول های عضلات نرم و سلول عضلات قلب. عضله قلبی تنها در قلب وجود دارد که شامل سلول های عضلانی قلب است و فعالیت های بسیار هماهنگ را انجام می دهد همچنین پمپاژ قلب و گردش خون در سراسر بدن را حفظ می کند. بر خلاف بافت عضلانی اسکلتی، مانند آنچه که در دست و پا وجود دارد، حرکاتی که توسط بافت عضله قلب تولید می شود ناخواسته و غیر اخیاری است. به این معنی که آنها خودکار هستند و فرد نمی تواند آن را کنترل کند.


بدون دیدگاه