تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر خط مشی پولی کمی و مالی بر سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی – نشریه HRmars

عنوان فارسی: اثر خط مشی های پولی کمی و مالی بر سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی در اردن. یک مطالعه تجربی
عنوان انگلیسی: The Impact of the Fiscal and Quantitative Monetary Policies on the Domestic and Foreign Direct Investment in Jordan. An Empirical Study
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2015 نشریه : HRmars
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6057 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.29Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت مالی، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، اقتصاد پول و بانکداری، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
مجله: مجله بین المللی تحقیقات علمی در علوم حسابداری، امور مالی و مدیریت
دانشگاه: وزارت مالی و علوم بانکداری، دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه فنی Tafila، اردن
کلمات کلیدی: خط مشی های پولی مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اردن
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مرور ادبیات تحقیق

3. روش انجام کار

3.1 متغیرهای مستقل

A. ابزار خط مشی پولی کمی در اردن

B. ابزار مالی در اردن

3.2 متغیرهای وابسته

3.3 فرضیه های مطالعه

4. تحلیل رگرسیون

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The study aims to demonstrate the impact of fiscal and the quantitative monetary policy on the domestic and Foreign Direct Investment in Jordan during the period (2000-2011), where the study used two models, the first model is to assess the impact of the fiscal and quantitative monetary policy on the domestic investment, the study found that there is a negative relationship between the re-discount rate and the domestic investment, but not statistically significant, while there is a positive relationship with a statistically significant between the mandatory cash reserve and domestic investment, due to the presence of excess cash reserves at banks in Jordan. The study also showed a negative relationship between taxes and domestic investment, and a positive relationship between governmental capital spending and the domestic investment, this means the political effectiveness of the fiscal impact is greater than the monetary policy effectiveness on the domestic investment. The second sample demonstrates the impact of the fiscal policy and the quantitative monetary on Foreign Direct Investment, The study showed that there a presence of a statistically significant negative relationship between the rediscount rate and Foreign Direct Investment, while it showed a positive relationship between taxes and Foreign Direct Investment, the reason is that the government grant a tax exemptions to encourage Foreign Direct Investment.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مطالعه نشان دادنِ اثر خط مشی پولی مالی و کمی بر سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی در اردن در طی دوره ی (2000-2011) می باشد که در آن این مطالعه از دو مدل استفاده کرد، اولین مدل ارزیابیِ اثر خط مشی پولی مالی و کمی بر سرمایه گذاری داخلی است، این مطالعه متوجه شد که یک رابطه منفی بین نرخ تخفیف مجدد و سرمایه گذاری داخلی وجود دارد اما از نظر آماری معنی دار نیست در حالی که یک رابطه ی مثبت با یک معنی داری آماری بین منابع نقدی اجباری و سرمایه گذاری داخلی، به دلیل وجود منابع نقدینگی بیش از حد در بانک های اردن. این مطالعه همچنین یک رابطه منفی را بین مالیات ها و سرمایه گذاری داخلی و یک رابطه مثبت بین صرف سرمایه ی دولتی و سرمایه گذاری داخلی را نشان می دهد، یعنی بازدهی سیاسی اثر مالی بیش از بازدهی خط مشی پولی بر سرمایه گذاری داخلی است. دومین نمونه نشان دهنده ی اثر خط مشی مالی و پولی کمی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، این مطالعه نشان داد که یک رابطه منفی آماری بین نرخ تخفیف مجدد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد در حالی که یک رابطه مثبت را بین مالیات ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد، دلیل این است که دولت یک معافیت مالیاتی را ارائه می کند تا سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تشویق کند.