تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله چالش های پیش روی مدیران در پیاده سازی تربیت بدنی در مدارس متوسطه دولتی – نشریه IISTE

عنوان فارسی: چالش های پیش روی مدیران در پیاده سازی تربیت بدنی در مدارس متوسطه دولتی در منطقه GITHUNGURI
عنوان انگلیسی: Challenges Faced by Principals in Implementing Physical Education in Public Secondary Schools in Githunguri District
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2015 نشریه : IISTE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F1261 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 621.36Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: تربیت بدنی
مجله: تحقیقات علوم انسانی و علوم اجتماعی - Research on Humanities and Social Sciences
دانشگاه: گروه آموزش مدیریت و مطالعات سیاست، دانشگاه Moi، کنیا
کلمات کلیدی: تربیت بدنی، پوشش برنامه درسی، مدارس متوسطه، نگرش معلمان و پرسنل آموزش دیده
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

سابقه و هدف از مطالعه

بیان مسئله

هدف از مطالعه

اهداف پژوهش

محدودیت های مطالعه

طراحی و روش شناسی تحقیق

نتایج و بحث

پوشش برنامه درسی در برنامه درسی تربیت بدنی

در دسترس بودن پرسنل آموزش دیده برای پیاده سازی برنامه درسی تربیت بدنی

وضعیت امکانات برای پیاده سازی برنامه درسی تربیت بدنی

نگرش معلمان و دانش آموزان نسبت به برنامه درسی تربیت بدنی

نتایج

پیشنهادات

خلاصه ای از یافته ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The purpose of the study was to establish the challenges faced by principals in implementing Physical Education in public secondary schools in Githunguri district. This study covered the following objectives; to find out the curriculum coverage, availability of trained personnel, status of facilities and the attitude of teachers and students towards Physical Education. The study adopted survey design and was guided by curriculum theory. The study targeted 30 principals, 180 Physical Education teachers and 720 students of the form 2 and 3 classes in the 30 public secondary schools in Githunguri district. The study randomly sampled 30% of the 30 schools. Purposive sampling technique was used to sample the 54 Physical Education teachers and 72 students. The study sampled 30% of the teacher and 10% of the student. This resulted to 9 principals, 54 Physical Education teachers and 72 students. Questionnaires for the students and interview schedules for the principals and teachers were used for data collection. Validity of the research instruments was ensured by discussing with the supervisor and colleagues. Reliability was ensured by undertaking a pre-test and calculating the Cronbach coefficient. The research utilized descriptive statistics and presented them in tables and graphs. The study found that there is no enough time provided for Physical Education. Physical Education is not adequately staffed and there are no facilities in school for Physical Education. The condition of the available facilities is poor. The attitude of the majority of Physical Education teachers towards the lesson is negative. The principals should be sensitized on the importance of Physical Education to understand their role in the implementation of the Physical Education curriculum. Every school should be mandated to provide the necessary facilities needed for Physical Education curriculum. Research findings may enable the Ministry of Education in development of Physical Education curriculum and to identify challenges facing its implementation in secondary. Academia also benefit from the study as basis for further study.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف از این مطالعه, بررسی چالش های پیش روی مدیران در پیاده سازی تربیت بدنی در مدارس متوسطه دولتی در منطقه GITHUNGURI بود. این مطالعه اهداف زیر را پوشش می دهد؛ پیدا کردن پوشش برنامه درسی، در دسترس بودن پرسنل آموزش دیده، وضعیت امکانات و نگرش معلمان و دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی. این مطالعه, طرح پیمایشی (نظرسنجی) را اتخاذ نمود و توسط نظریه برنامه درسی هدایت شد. این تحقیق 30 مدیر، 180 معلم تربیت بدنی و 720 نفر از دانش آموزان را از کلاس های 2 و 3 در 30 مدارس متوسطه دولتی در منطقه GITHUNGURI هدف قرار داد. این مطالعه به صورت تصادفی 30 درصد از 30 مدرسه را نمونه برداری نمود. روش نمونه گیری هدفمند برای نمونه برداری 54 معلم تربیت بدنی و 72 دانش آموز مورد استفاده قرار گرفت. این مطالعه از 30٪ از معلمان و 10٪ از دانش آموزان نمونه برداری نمود. نتیجه 9 مدیر، 54 معلم تربیت بدنی و 72 دانش آموز بود. پرسشنامه ها برای دانش آموزان و برنامه های زمانبندی مصاحبه برای مدیران و معلمان برای جمع آوری داده ها استفاده شدند. اعتبار ابزارهای پژوهش با بحث با سرپرست و همکاران تضمین شد. قابلیت اطمینان با انجام یک پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تضمین شد. این پژوهش از آمار توصیفی استفاده نمود و آنها را به صورت جدول و نمودار ارائه داده است. این مطالعه نشان داد که زمان کافی برای تربیت بدنی وجود ندارد. کارکنان کافی برای تربیت بدنی وجود ندارد و هیچ امکاناتی در مدرسه برای تربیت بدنی وجود ندارد. وضعیت امکانات موجود ضعیف است. نگرش اکثر معلمان تربیت بدنی نسبت به این درس منفی است. مدیران باید در مورد اهمیت تربیت بدنی حساس باشند تا نقش خود را در پیاده سازی برنامه درسی تربیت بدنی درک نمایند. هر مدرسه موظف به ارائه امکانات مورد نیاز برای برنامه درسی تربیت بدنی می باشد. یافته های پژوهش می تواند وزارت آموزش را در توسعه برنامه درسی تربیت بدنی و شناسایی چالش های پیش روی پیاده سازی آن در مدارس متوسطه کمک نماید. دانشگاه ها نیز می توانند از این مطالعه به عنوان پایه ای برای مطالعه بیشتر بهره مند شوند.