مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع
دانلود ترجمه مقاله مدل کمیت تولید اقتصادی با ظرفیت محدود و عدم ترمیم - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل کمیت تولید اقتصادی با ظرفیت محدود و عدم ترمیم - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله بکارگیری داده کاوی در تقسیم بندی کشور بر اساس مدل RFM- مجله ACM

دانلود ترجمه مقاله بکارگیری داده کاوی در تقسیم بندی کشور بر اساس مدل RFM- مجله ACM

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله داده کاوی موسیقی برای پخش موسیقی الکترونیکی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله داده کاوی موسیقی برای پخش موسیقی الکترونیکی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله مدیریت زنجیره عرضه (scm) - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله مدیریت زنجیره عرضه (scm) - مجله امرالد

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله طرح های لمسی نوآورانه برای توسعه محصول جدید - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله طرح های لمسی نوآورانه برای توسعه محصول جدید - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله توسعه و پیاده سازی یک فرایند تصمیم پراکنده - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه و پیاده سازی یک فرایند تصمیم پراکنده - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادغام داخلی و تعهد بر ادغام خارجی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادغام داخلی و تعهد بر ادغام خارجی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 38
دانلود ترجمه مقاله بهبود سایت های تجارت الکترونیکی با داده کاوی وب - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بهبود سایت های تجارت الکترونیکی با داده کاوی وب - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله تشخیص، توضیح و تجسم آنومالی

دانلود ترجمه مقاله تشخیص، توضیح و تجسم آنومالی

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله الگوی ثبت اختراع نانو در ارتباط با چرخه عمر محصول - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله الگوی ثبت اختراع نانو در ارتباط با چرخه عمر محصول - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 26