تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ

مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13