تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته شبکه های کامپیوتری

لیست مقالات ترجمه شده رشته شبکه های کامپیوتری

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 50