مقالات ترجمه شده رشته شبکه های مخابراتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شبکه های مخابراتی
ترجمه مقاله طراحی سیستم مانیتورینگ محیطی معدن تنگستن بر اساس شبکه های حسگر بی سیم

ترجمه مقاله طراحی سیستم مانیتورینگ محیطی معدن تنگستن بر اساس شبکه های حسگر بی سیم

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله سیستم خوانش انرژی متر خودکار مبتنی بر GSM و زیگ بی با صدور فوری صورت حساب

ترجمه مقاله سیستم خوانش انرژی متر خودکار مبتنی بر GSM و زیگ بی با صدور فوری صورت حساب

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله حفاظت زمان واقعی کارگران در معدن زغال سنگ با شبکه های حسگر بی سیم و RFID

ترجمه مقاله حفاظت زمان واقعی کارگران در معدن زغال سنگ با شبکه های حسگر بی سیم و RFID

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ویژگی های متفرق کننده فیلتر های نوری برای سیستم های WDM - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ویژگی های متفرق کننده فیلتر های نوری برای سیستم های WDM - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله سیستم صرفه جویی توان هوشمند مبتنی بر ARM برای اتوماسیون خانگی

ترجمه مقاله سیستم صرفه جویی توان هوشمند مبتنی بر ARM برای اتوماسیون خانگی

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله سیستم نظارت بیمار با استفاده از تکنولوژی GSM

ترجمه مقاله سیستم نظارت بیمار با استفاده از تکنولوژی GSM

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله بهره وری از انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهره وری از انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم - SciencePG

ترجمه مقاله بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم - SciencePG

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله یک تشخیص گر خطای احتمالی برای شبکه‌ حسگر بی ‌سیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک تشخیص گر خطای احتمالی برای شبکه‌ حسگر بی ‌سیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله حفظ انرژی و امنیت در شبکه‌ های حسگر بی ‌سیم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله حفظ انرژی و امنیت در شبکه‌ های حسگر بی ‌سیم - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16