مقالات ترجمه شده رشته مهندسی معدن

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی معدن
ترجمه مقاله کاربرد روش های MCDM برای انتخاب ماشین فلوتاسیون - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربرد روش های MCDM برای انتخاب ماشین فلوتاسیون - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تاثیر پارامترهای انفجاری بر طیف سیگنالی ارتعاشات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر پارامترهای انفجاری بر طیف سیگنالی ارتعاشات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین (2σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan

ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین (2σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله به کارگیری عدم قطعیت عیار کانسنگ در فرآیند طراحی پوش بک

ترجمه مقاله به کارگیری عدم قطعیت عیار کانسنگ در فرآیند طراحی پوش بک

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله یک الگوریتم طراحی پوش بک در معدنکاری روباز

ترجمه مقاله یک الگوریتم طراحی پوش بک در معدنکاری روباز

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17