تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت گردشگری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت گردشگری

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 43,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 27,800 تومان
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 35