تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته فیزیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیک

مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 86
صفحات فارسی : 94
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1978
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 43,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 17