مقالات ترجمه شده رشته شیمی خاک

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی خاک
ترجمه مقاله خواص اسید و بازی هیومیک اسید در خاک - نشریه ACS

ترجمه مقاله خواص اسید و بازی هیومیک اسید در خاک - نشریه ACS

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نقش موکوس کرم های خاکی در سیستم ورمی کومپوست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش موکوس کرم های خاکی در سیستم ورمی کومپوست - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله دسترسی زیستی نانوذرات مهندسی شده در سیستم های خاک - نشریه ASCE

ترجمه مقاله دسترسی زیستی نانوذرات مهندسی شده در سیستم های خاک - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله نقشه‌ برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با مدل GIS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقشه‌ برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با مدل GIS - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری - نشریه ASCE

ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تقویت خاک با استفاده از الیاف های طبیعی و مصنوعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تقویت خاک با استفاده از الیاف های طبیعی و مصنوعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 43
دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
دانلود ترجمه مقاله اثرات متقابل بین خواص سطح خاک و فرسایش آب - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثرات متقابل بین خواص سطح خاک و فرسایش آب - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 19