تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سازه

لیست مقالات ترجمه شده رشته سازه

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 38
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8