تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته زبان انگلیسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته زبان انگلیسی

مبلغ: 70,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 30 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 66,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 20 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 23 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)