مقالات ترجمه شده رشته بیوتکنولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوتکنولوژی
ترجمه مقاله علیه اخلاق زیستی

ترجمه مقاله علیه اخلاق زیستی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تولید ارتقا یافته سلولز باکتریایی و پتانسیل کاربرد آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تولید ارتقا یافته سلولز باکتریایی و پتانسیل کاربرد آن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله میکروکپسوله کردن باکتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله میکروکپسوله کردن باکتری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله قابلیت پروبیوتیک در مخمرها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت پروبیوتیک در مخمرها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله فعالیت های آنتی اکسیدان و ضد باکتری ساکارومایسس سرویزیه IFST062013 - نشریه BMC

ترجمه مقاله فعالیت های آنتی اکسیدان و ضد باکتری ساکارومایسس سرویزیه IFST062013 - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله استفاده مناسب از پانسمان های نقره در زخم ها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله استفاده مناسب از پانسمان های نقره در زخم ها - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله رشد آبی فرصت هایی برای رشد پایدار دریایی و دریانوردی

ترجمه مقاله رشد آبی فرصت هایی برای رشد پایدار دریایی و دریانوردی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن ها

ترجمه مقاله سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن ها

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله کفیر، ترکیب لبنی پروبیوتیک، جنبه های مغذی و درمانی

ترجمه مقاله کفیر، ترکیب لبنی پروبیوتیک، جنبه های مغذی و درمانی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله آینده نویدبخش در پزشکی با نانو ربات ها

ترجمه مقاله آینده نویدبخش در پزشکی با نانو ربات ها

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تعیین کمیت GMO - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تعیین کمیت GMO - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تنظیم و نظارت بر GMOs در استرالیا و بریتانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم و نظارت بر GMOs در استرالیا و بریتانیا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28