مقالات ترجمه شده رشته بودجه و مالی عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بودجه و مالی عمومی
ترجمه مقاله مدیریت برنامه برای بودجه عمومی و سیاست مالیاتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت برنامه برای بودجه عمومی و سیاست مالیاتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله بهبود بهبود ارزش دارایی نقدی با ارزیابی عملکرد EVA - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهبود بهبود ارزش دارایی نقدی با ارزیابی عملکرد EVA - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله اطلاعات نامتقارن و سود با توجه به بیمه محصولات - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله اطلاعات نامتقارن و سود با توجه به بیمه محصولات - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله مدل‌ های واقعی چرخه‌ تجاری در گذشته حال و آینده

ترجمه مقاله مدل‌ های واقعی چرخه‌ تجاری در گذشته حال و آینده

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 39
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله رابطه سببی بین رشد اقتصادی تورم و توسعه بازار سهام - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه سببی بین رشد اقتصادی تورم و توسعه بازار سهام - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 42
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله بودجه بندی سرمایه ای در شرکت پتروشیمی ایران با مدل مارکوویتز

ترجمه مقاله بودجه بندی سرمایه ای در شرکت پتروشیمی ایران با مدل مارکوویتز

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله هزینه بازنشستگی پیش از موعد به دلیل بیماری

ترجمه مقاله هزینه بازنشستگی پیش از موعد به دلیل بیماری

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله ورشکستگی استراتژیک: رویکرد مدیریت ذینفع - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ورشکستگی استراتژیک: رویکرد مدیریت ذینفع - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مطالب حسابداری برای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالب حسابداری برای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تأثیر بدهی بر سودآوری شرکت - نشریه SSRN

ترجمه مقاله تأثیر بدهی بر سودآوری شرکت - نشریه SSRN

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 15