مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مالیاتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مالیاتی
ترجمه مقاله اجتناب از مالیات ، توانایی مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اجتناب از مالیات ، توانایی مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مبارزه با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مبارزه با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله انحرافات مالیاتی و قیمت گذاری صدور اوراق قرضه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انحرافات مالیاتی و قیمت گذاری صدور اوراق قرضه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله مالیات و کیفیت حسابرسی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله مالیات و کیفیت حسابرسی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله بررسی فراریان مالیاتی شرکت ها - نشریه Waset

ترجمه مقاله بررسی فراریان مالیاتی شرکت ها - نشریه Waset

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده بهشت های مالیاتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده بهشت های مالیاتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله فرار مالیاتی شرکت و به موقع بودن اعلان های درآمد سالانه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله فرار مالیاتی شرکت و به موقع بودن اعلان های درآمد سالانه - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار رقابتی یک شرکت خانوادگی حسابرسی برزیل

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار رقابتی یک شرکت خانوادگی حسابرسی برزیل

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اخلاقیات و نشست اقتصادی (اقتصاد تراوشی)

ترجمه مقاله اخلاقیات و نشست اقتصادی (اقتصاد تراوشی)

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله رقابت و معافیت از مالیات زیست محیطی در اروپا - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله رقابت و معافیت از مالیات زیست محیطی در اروپا - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 35
دانلود ترجمه مقاله تاثیر مشوق های گزارش دهی و استانداردهای حسابداری - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر مشوق های گزارش دهی و استانداردهای حسابداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
دانلود ترجمه مقاله عوامل موثر بر شرکت های ثبت نشده تحت مالیات ارزش افزوده

دانلود ترجمه مقاله عوامل موثر بر شرکت های ثبت نشده تحت مالیات ارزش افزوده

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 18