مقالات ترجمه شده رشته تولید، انتقال و توزیع

لیست مقالات ترجمه شده رشته تولید، انتقال و توزیع
ترجمه مقاله پخش بار احتمالی در سیستم هایی با تولید بادی

ترجمه مقاله پخش بار احتمالی در سیستم هایی با تولید بادی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله بررسی پخش بار احتمالاتی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی پخش بار احتمالاتی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله روش های توزیع بار در شبکه توزیع در ترانسفورماتورهای موازی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله روش های توزیع بار در شبکه توزیع در ترانسفورماتورهای موازی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله کنترل قدرت راکتیو با بهینه سازی اجتماع ذرات پویا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل قدرت راکتیو با بهینه سازی اجتماع ذرات پویا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله معماری چند خط لوله ای موازی مبتنی بر SRAM - نشریه IEEE

ترجمه مقاله معماری چند خط لوله ای موازی مبتنی بر SRAM - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله شخیص حالت جزیره ای با منطقه غیر قابل شناسایی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله شخیص حالت جزیره ای با منطقه غیر قابل شناسایی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله کنترلر یکپارچه پخش بار (UPFC) برای مطالعه سیستم قدرت - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترلر یکپارچه پخش بار (UPFC) برای مطالعه سیستم قدرت - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله مدل تحلیل بار فضایی زمانی تجهیزات شبکه توزیع برق - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله مدل تحلیل بار فضایی زمانی تجهیزات شبکه توزیع برق - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19