تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

مبلغ: 43,800 تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 21 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 24 (شامل 4 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7