دانلود مقالات ترجمه شده مجله RSC

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله RSC به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله سنجش آنزیمی به وسیله ترانزیستور الکتروشیمیایی - نشریه RSC

ترجمه مقاله سنجش آنزیمی به وسیله ترانزیستور الکتروشیمیایی - نشریه RSC

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اندازه گیری منحنی عملکرد آسفالتین در یک پلتفرم میکروسیالی - نشریه RSC

ترجمه مقاله اندازه گیری منحنی عملکرد آسفالتین در یک پلتفرم میکروسیالی - نشریه RSC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله ساخت ساختارهای میکروفلوئیدیک PDMS پیچیده - نشریه RSC

ترجمه مقاله ساخت ساختارهای میکروفلوئیدیک PDMS پیچیده - نشریه RSC

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله دستکاری حرکت میکرو و نانوساختار با میدان های مغناطیسی - نشریه RSC

ترجمه مقاله دستکاری حرکت میکرو و نانوساختار با میدان های مغناطیسی - نشریه RSC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله ترمودینامیک آماری برهمکنش های آروماتیک - نشریه RSC

ترجمه مقاله ترمودینامیک آماری برهمکنش های آروماتیک - نشریه RSC

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب - نشریه RSC

ترجمه مقاله سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب - نشریه RSC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31