مقالات ترجمه شده رشته ریز کرم شناسی (نماتد شناسی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته ریز کرم شناسی (نماتد شناسی)
ترجمه مقاله پاتوژنز نماتد و مقاومت در گیاهان - نشریه ASPB

ترجمه مقاله پاتوژنز نماتد و مقاومت در گیاهان - نشریه ASPB

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14