مقالات ترجمه شده رشته حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

لیست مقالات ترجمه شده رشته حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
ترجمه مقاله انتقال سیلیسیوم از ریشه به خوشه در گیاهان - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله انتقال سیلیسیوم از ریشه به خوشه در گیاهان - نشریه J-Stage

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله نقش موکوس کرم های خاکی در سیستم ورمی کومپوست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش موکوس کرم های خاکی در سیستم ورمی کومپوست - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پیامدهای زیست محیطی اتخاذ خاک ورزی حفاظتی در اروپا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیامدهای زیست محیطی اتخاذ خاک ورزی حفاظتی در اروپا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی ورمیکمپوست برای تثبیت لجن فاضلاب در تیمار گیاهی

ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی ورمیکمپوست برای تثبیت لجن فاضلاب در تیمار گیاهی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله دریافت ABA و علامت دهی - نشریه CellPress

ترجمه مقاله دریافت ABA و علامت دهی - نشریه CellPress

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نقشه‌ برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با مدل GIS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقشه‌ برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با مدل GIS - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مروری بر کمبود آب و تغذیه نیتروژن در محصولات زارعی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مروری بر کمبود آب و تغذیه نیتروژن در محصولات زارعی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله اثرات متقابل بین خواص سطح خاک و فرسایش آب - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثرات متقابل بین خواص سطح خاک و فرسایش آب - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله آگروفارستری و بهبود حاصلخیزی خاک - مجله هینداوی

دانلود ترجمه مقاله آگروفارستری و بهبود حاصلخیزی خاک - مجله هینداوی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17