تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

لیست مقالات ترجمه شده رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 79