دانلود مقالات ترجمه شده مجله Macrothink

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Macrothink به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله تفکر راهبردی: نقش آن در مدیریت موفق - نشریه Macrothink

ترجمه مقاله تفکر راهبردی: نقش آن در مدیریت موفق - نشریه Macrothink

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله عدالت سازمانی و رفتار شهروندی، نقش واسطه ای اعتماد - نشریه Macrothink

ترجمه مقاله عدالت سازمانی و رفتار شهروندی، نقش واسطه ای اعتماد - نشریه Macrothink

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در اندونزی - نشریه Macrothink

ترجمه مقاله عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در اندونزی - نشریه Macrothink

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله اصول راهنمایی و نظارت آموزشی - نشریه Macrothink

ترجمه مقاله اصول راهنمایی و نظارت آموزشی - نشریه Macrothink

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14