دانلود مقالات ترجمه شده مجله ASPB

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله ASPB به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله پاتوژنز نماتد و مقاومت در گیاهان - نشریه ASPB

ترجمه مقاله پاتوژنز نماتد و مقاومت در گیاهان - نشریه ASPB

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تعیین جنسیت در گیاهان گلدار - نشریه ASPB

ترجمه مقاله تعیین جنسیت در گیاهان گلدار - نشریه ASPB

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله جلوگیری از ورود پروتئین های کلروپلاست توسط میتوکندری گیاه - نشریه ASPB

ترجمه مقاله جلوگیری از ورود پروتئین های کلروپلاست توسط میتوکندری گیاه - نشریه ASPB

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12