دانلود مقالات ترجمه شده مجله ASCE

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله ASCEبه همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله رفتار پی های نواری در شیب شنی تقویت شده و تقویت نشده - نشریه ASCE

ترجمه مقاله رفتار پی های نواری در شیب شنی تقویت شده و تقویت نشده - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تاثیر خرده لاستیک بهینه بر پارامترهای مقاومت برشی ماسه - نشریه ASCE

ترجمه مقاله تاثیر خرده لاستیک بهینه بر پارامترهای مقاومت برشی ماسه - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله فرمول های عملی برای اندازه گذاری دریچه های هوا - نشریه ASCE

ترجمه مقاله فرمول های عملی برای اندازه گذاری دریچه های هوا - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ارزیابی قابلیت اعتماد خستگی پل های فولادی مبتنی بر نظارت - نشریه ASCE

ترجمه مقاله ارزیابی قابلیت اعتماد خستگی پل های فولادی مبتنی بر نظارت - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اثر ضربه پرتابه ای به دیوارهای بتنی مرکب با روکش فولادی (SC) - نشریه ASCE

ترجمه مقاله اثر ضربه پرتابه ای به دیوارهای بتنی مرکب با روکش فولادی (SC) - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مدل آسیب لرزه ای مکانیکی برای بتن آرمه - نشریه ASCE

ترجمه مقاله مدل آسیب لرزه ای مکانیکی برای بتن آرمه - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1985
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تاثیر شیب های رویه سد بر جریان سد تاج دایروی - نشریه ASCE

ترجمه مقاله تاثیر شیب های رویه سد بر جریان سد تاج دایروی - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله روشی برای ارزیابی حساسیت روانگرایی در دامنه های شنی کم عمق - نشریه ASCE

ترجمه مقاله روشی برای ارزیابی حساسیت روانگرایی در دامنه های شنی کم عمق - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله پیش بینی پیشرفته جریان با استفاده از NWSRFSa - نشریه ASCE

ترجمه مقاله پیش بینی پیشرفته جریان با استفاده از NWSRFSa - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 19