جدیدترین

«گاهشمار آزمون های استخدامی»

در حال ثبت نام

در انتظار آزمون کتبی

در انتظار اعلام نتایج

نتایج اعلام شده

آزمون های احتمالی در آینده

«گاهشمار آزمون های اخذ مدرک و پروانه»

در حال ثبت نام

در انتظار آزمون کتبی

در انتظار اعلام نتایج

  • – كارشناسی رسمی قوه قضائیه (خبر) (نمونه سوال)
  • – صلاحیت حرفه ای روانشناسان (خبر)
  • – کارشناس رسمی دادگستری 

نتایج اعلام شده

آزمون های احتمالی در آینده

آزمون های احتمالی در آینده

  • – احتمالا اوایل بهمن آزمون منصب قضا ویژه کارکنان اداری قوه قضاییه
  • – احتمالا تا پایان امسال دفتریاری (خبر) (منابع) (نمونه سوال)
  • – احتمالا تا پایان امسال سردفتری (خبر) (نمونه سوال)