تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر بالا آمدن سطح دریا بر امواج بزرگ نزدیک ساحل و سازه های دریایی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: اثر بالا آمدن سطح دریا بر امواج بزرگ نزدیک ساحل و سازه های دریایی
عنوان انگلیسی: Effect of sea level rise on nearshore significant waves and coastal structures
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 28
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F466 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.82Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه، مهندسی هیدرولیک، آب و سازه های هیدرولیکی، سازه های دریایی
مجله: مهندسی اقیانوس - Ocean Engineering
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه ملی سئول، جمهوری کره
کلمات کلیدی: تغییر آب و هوایی، سازه های دریایی، بالا آمدن سطح دریا، امواج بزرگ
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و با کیفیت متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-روش

2-1- طرح کلی

2-3- ویژگی های موج

2-3-1- طول موج

2-3-2- ضریب شکست

2-3-3- ضریب کم عمق

2-3-4- ارتفاع موج

2-4- عملکرد هیدرولیک و پایداری سازه ها

2-4-1- ارتفاع بالا آمدن موج

2-4-2- تخلیه روگذر موج

2-4-3- ارتفاع آزاد مورد نیاز

2-4-4- وزن و شیب سازه

3-نتایج و مباجث

3-1- ویژگی های موج

3-1-1- طول موج

3-1-2- ضریب شکست

3-1-3- ضریب کم عمق

3-1-4- ارتفاع موج

3-2- عملکرد هیدرولیک و پایداری سازه ها

4- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this paper, the method to assess the impact of sea level rise under regular waves, as proposed by Townend (1994), is extended to irregular waves in order to estimate the changes in nearshore significant waves and the parameters related to hydraulic performance and stability of inclined coastal structures. The relative changes in wavelength, refraction coefficient, shoaling coefficient, and wave height for significant waves are presented as functions of the relative change in water depth. The calculated relative changes in wave characteristics are then used to estimate the effect of sea level rise on coastal structures by calculating the relative changes in wave run-up height, overtopping discharge, crest freeboard, and armor weight of the structures. The relative changes in wave characteristics are expressed as functions of relative water depth and deepwater wave angle or wave steepness. The relative changes in the structure-related parameters are expressed as functions of the relative change in wave height and the wave height and crest freeboard before the sea level rise.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله روش ارزیابی اثر بالا آمدن سطح دریا تحت امواج متعارف توسط تونند (1994) ارائه شده و این کار به امواج غیرمتعارف گسترش داده شده تا تغییرات در امواج بزرگ نزدیک ساحل و پارامترهای مربوط به عملکرد هیدرولیکی و پایداری سازه های دریایی شیبدار تعیین شود. تغییرات مربوطه در طول موج، ضریب شکست ، ضریب کم عمق و ارتفاع موج برای امواج بزرگ به صورت تابعی از اثر سطح دریا در عمق آب مطرح می شوند. تغییرات نسبی محاسبه شده در ویژگی های موج در ادامه اثر بالا آمدن سطح دریا بر روی سازه های دریایی را با محاسبه تغییرات در ارتفاع بالا آمدن موج، تخلیه روگذری ، ارتفاع آزاد قله و وزن حفاظ سازه های تعیین می کند. تغییرات نسبی در ویژگی های موج به عنوان تابعی از عمق آب و زاویه موج آب عمیق یا شیب موج بیان می شوند. تغییرات نسبی در پارامترهای مربوط به سازه به عنوان تابعی از تغییر نسبی در ارتفاع موج و ارتفاع موج و ارتفاع آزاد قله پیش از بالا آمدن سطح دریا بیان می شوند.