تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین انگیزه مدیریت سود و ضریب واکنش سود – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بررسی رابطه بین انگیزه مدیریت سود و ضریب واکنش سود
عنوان انگلیسی: A Study on the Relationship between Earnings Management Incentives and Earnings Response Coefficient
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 57 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.64Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت، علوم اقتصادی و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت مالی، اقتصاد مالی و حسابداری مالی
مجله: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و تجارت کاربردی - 1st International Conference on Applied Economics and Business
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، قزوین، ایران
کلمات کلیدی: سود، انگیزه مدیریت سود، ضریب واکنش سود، درک و آگاهی سرمایه گذاران
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. بررسی ادبیات

نظریه سازمان و درآمد مدیریت-1-2

2-2-دیدگاه های محققان، در رابطه با مدیریت سود

2-3. مدیریت سود و کیفیت صورتهای مالی

3. اهمیت و ضرورت تحقیق

4. تاریخچه پژوهش

5. اهداف تحقیق و فرضیه ها

6- روش پژوهش

7. جامعه آماری و نمونه گیری

8- آنالیز داده ها

9 – یافته های تحقیق

1-9- نتایج آزمون فرضیه اول

2-9- نتایج آزمون فرضیه دوم

3-9-نتایج آزمون فرضیه سوم

10- بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The earnings management has attracted scholars, researchers, and policy makers' attention in many countries and has been raised as one of the most important issues for investors and owners of corporate interests. The main objective of this study is to investigate the possible relationship between earnings management incentives and earnings response coefficient. To investigate this matter, a sample of 100 companies have been selected out of companies listed in Tehran Stock Exchange and data required in the timeframe of 2007 to 2013 have been extracted based on the sample companies. In this study, the correlation coefficient was used to analyze the data statistically at 95% level and hypothesis testing was performed with multivariate linear regression model. The findings, according to the results of the first and third hypothesis suggest no relationship between earnings management incentives and earnings response coefficients, and also the results of the second hypothesis test suggest a negative relationship between earnings management incentives and earnings response coefficient in most of the test sub- hypotheses.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مدیریت درآمد توجه پژوهشگران، محققان، و سیاست گذاران در بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است و به عنوان یکی از مهم ترین مسائل برای سرمایه گذاران و صاحبان منافع شرکت های بزرگ مطرح شده است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه احتمالی بین انگیزه های مدیریت درآمد و ضریب واکنش سود است. برای بررسی این موضوع، یک نمونه از 100 شرکت از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و داده های مورد نیاز در بازه زمانی سال 2007 به سال 2013 بر اساس شرکت های نمونه استخراج شده است. در این مطالعه، ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل آماری داده ها تا 95 درصد مورد استفاده قرار گرفت و آزمون فرضیه با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره انجام شد. این یافته ها، با توجه به نتایج فرضیه اول و سوم هیچ ارتباطی بین انگیزه مدیریت سود و ضرایب پاسخ درآمد نشان نمی دهد و همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم یک رابطه منفی بین مشوق مدیریت سود و ضریب واکنش سود در بسیاری از آزمون فرضیه فرعی نشان می دهد.