تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته ریاضی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ریاضی

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 22,800 تومان
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 36