دانلود رایگان مقالات انگلیسی گردشگری

ترجمه مقاله احساس امنیت نسبت به مقاصد گردشگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله احساس امنیت نسبت به مقاصد گردشگری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله فاصله گذاری اجتماعی، اعتماد و بهبودی پس از کووید-19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فاصله گذاری اجتماعی، اعتماد و بهبودی پس از کووید-19 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تأثیر ارتباطات بر تصویر مقصد در جریان همه گیری کووید 19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تأثیر ارتباطات بر تصویر مقصد در جریان همه گیری کووید 19 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله پیشینه های اصلی ارزش ویژه برند در توسعه برند میراث فرهنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیشینه های اصلی ارزش ویژه برند در توسعه برند میراث فرهنگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تاثیر روابط شبکه ای بر توسعه مقصد و نتایج کسب و کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر روابط شبکه ای بر توسعه مقصد و نتایج کسب و کار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله برآورد و تجزیه بهره وری گردشگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد و تجزیه بهره وری گردشگری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله طراحی سازمان گردشگری هوشمند برای مدیریت گردشگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی سازمان گردشگری هوشمند برای مدیریت گردشگری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله پژوهش در رابطه با رفاه به عنوان یک منبع محصول گردشگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پژوهش در رابطه با رفاه به عنوان یک منبع محصول گردشگری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله مدل دو عاملی رضایت مشتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل دو عاملی رضایت مشتری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نقش هتل پزشکی و درمانی در صنعت رو به رشد بهداشت و درمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش هتل پزشکی و درمانی در صنعت رو به رشد بهداشت و درمان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22