دانلود رایگان مقالات انگلیسی هوافضا

ترجمه مقاله فاکتورهای موثر در خطر خستگی خلبان خطوط هوایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فاکتورهای موثر در خطر خستگی خلبان خطوط هوایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 34
دانلود رایگان مقاله مقایسه گسسته اپراتورهای ستاره هاج برای سطوح

دانلود رایگان مقاله مقایسه گسسته اپراتورهای ستاره هاج برای سطوح

  • رایگان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله مرور مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و تصحیحات آن

ترجمه مقاله مرور مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و تصحیحات آن

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله سیستم هوشمند مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله سیستم هوشمند مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دو شاخگی با روش های دقیق انشعاب و تحدید - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دو شاخگی با روش های دقیق انشعاب و تحدید - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل جریان در یک توربین توربوشارژر کوچک

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل جریان در یک توربین توربوشارژر کوچک

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله طراحی اتوپایلوت موشک LPV - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی اتوپایلوت موشک LPV - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله اثرات ناب برنامه های هوافضا

دانلود ترجمه مقاله اثرات ناب برنامه های هوافضا

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله محاسبه جریان متلاطم ناپایدار در کمپرسور محوری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله محاسبه جریان متلاطم ناپایدار در کمپرسور محوری - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19