دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی معماری

ترجمه مقاله پایداری توسعه شهری، تعدیل ساختار صنعتی و کارایی کاربری زمین

ترجمه مقاله پایداری توسعه شهری، تعدیل ساختار صنعتی و کارایی کاربری زمین

 • مبلغ: ۹۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله اپلیکیشن پلت فرم منبع باز برای ساختمان هوشمند و کنترل شبکه هوشمند

ترجمه مقاله اپلیکیشن پلت فرم منبع باز برای ساختمان هوشمند و کنترل شبکه هوشمند

 • مبلغ: ۸۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله استفاده از IOT در صنعت ساخت و ساز و مدیریت تسهیلات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از IOT در صنعت ساخت و ساز و مدیریت تسهیلات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله چگونگی اعمال رویکردهای توانایی در سیاست مسکن - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله چگونگی اعمال رویکردهای توانایی در سیاست مسکن - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تاخیرهای 4P در مدیریت پروژه - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تاخیرهای 4P در مدیریت پروژه - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله مفهوم استفاده یکسان در طراحی پیاده رو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مفهوم استفاده یکسان در طراحی پیاده رو - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار - نشریه NATURE

ترجمه مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله ارزیابی مشارکت زودهنگام سهامداران به عنوان فرایندی برای نوآوری

ترجمه مقاله ارزیابی مشارکت زودهنگام سهامداران به عنوان فرایندی برای نوآوری

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تاثیر سیاست های شهر هوشمند بر نوآوری شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر سیاست های شهر هوشمند بر نوآوری شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله استدلال درباره شهر هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله استدلال درباره شهر هوشمند - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند مجهز به اینترنت اشیا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند مجهز به اینترنت اشیا - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله منظور ما از چشم انداز چیست؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله منظور ما از چشم انداز چیست؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله ارزیابی راهبرد توسعه پایدار شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی راهبرد توسعه پایدار شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله تاثیر طراحی پایدار بر توسعه شهرهای هوشمند هند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر طراحی پایدار بر توسعه شهرهای هوشمند هند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8