ترجمه مقاله ارزیابی اثرات متقابل خاک - فونداسیون - سازه بر روی تقاضاهای پاسخ لرزه ای - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ارزیابی اثرات متقابل خاک - فونداسیون - سازه بر روی تقاضاهای پاسخ لرزه ای - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی اثرات متقابل خاک - فونداسیون - سازه بر روی تقاضاهای پاسخ لرزه ای ساختمانهای MRF چند طبقه بر روی شالوده های گسترده
عنوان انگلیسی
Evaluation of soil–foundation–structure interaction effects on seismic response demands of multi-story MRF buildings on raft foundations
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
20
سال انتشار
2015
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات اصلی
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1037
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی، سازه و زلزله
مجله
مجله بین المللی مهندسی سازه های پیشرفته - International Journal of Advanced Structural Engineering
دانشگاه
گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه تایب، پادشاهی عربستان سعودی
کلمات کلیدی
اثر متقابل خاک - سازه، طراحی لرزه ای، ایین نامه ساختمانی مصر، تحلیل تاریخ زمانی، ساختمان چند طبقه ای مقاوم به گشتاور، شالوده گسترده
doi یا شناسه دیجیتال
DOI 10.1007/s40091-014-0078-x
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مفاد و شرایط طراحی لرزه ای آیین نامه مصر
روش بار ساکن معادل
روش طیف پاسخ
روش تاریخچه زمانی غیرخطی
تحلیل عناصر محدود و روش مدل سازی
شالوده گسترده و شرایط خاک
برانگیختگی حرکت زمینی ورودی
تحلیل ارتعاش ازاد
پاسخ نسبت رانش طبقه
پاسخ جابه جایی جانبی طبقه
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Soil conditions have a great deal to do with damage to structures during earthquakes. Hence the investigation on the energy transfer mechanism from soils to buildings during earthquakes is critical for the seismic design of multi-story buildings and for upgrading existing structures. Thus, the need for research into soil–structure interaction (SSI) problems is greater than ever. Moreover, recent studies show that the effects of SSI may be detrimental to the seismic response of structure and neglecting SSI in analysis may lead to un-conservative design. Despite this, the conventional design procedure usually involves assumption of fixity at the base of foundation neglecting the flexibility of the foundation, the compressibility of the underneath soil and, consequently, the effect of foundation settlement on further redistribution of bending moment and shear force demands. Hence the SSI analysis of multi-story buildings is the main focus of this research; the effects of SSI are analyzed for typical multi-story building resting on raft foundation. Three methods of analysis are used for seismic demands evaluation of the target momentresistant frame buildings: equivalent static load; response spectrum methods and nonlinear time history analysis with suit of nine time history records. Three-dimensional FE model is constructed to investigate the effects of different soil conditions and number of stories on the vibration characteristics and seismic response demands of building structures. Numerical results obtained using SSI model with different soil conditions are compared to those corresponding to fixed-base support modeling assumption. The peak responses of story shear, story moment, story displacement, story drift, moments at beam ends, as well as force of inner columns are analyzed. The results of different analysis approaches are used to evaluate the advantages, limitations, and ease of application of each approach for seismic analysis.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
شرایط خاک ارتباط زیادی با آسیب وارده به سازه ها در طی زلزله دارد. از این روی تحقیقات در زمینه مکانیسم انتقال انرژی از خاک ها تا ساختمان ها در طی زلزله برای طراحی لرزه ای ساختمانها ی چند طبقه و برای ارتقای سازهها ی موجود حیاتی است. لذا نیاز به انجام تحقیقات بر روی مسائل اثر متقابل خاک- سازه بیش از بیش احساس می شود. به علاوه،مطالعات اخیر نشانمی دهد که اثرات SSI می تواند بر پاسخ لرزه ای سازه اثر بگذارد و نادیده گرفتن SSIدر تجزیه تحلیل می تواندمنجر به طرحها ی غیر حفاظتی و غیر ایمن شود. علی رغم این، روش طراحی سنتی معمولا ثابت بودن فونداسیون را فرض کرده و انعطاف پذیری فونداسیون ، و در نتیجه اثر تثبیت پی را برروی توزیع مجدد ممان خمشی وتقاضای نیروی بروشی نادیده می گیرد. از این روی، تحلیل SSI ساختمانها ی چند طبقه موضوع اصلی این تحقیق می باشد. سه رو تحلیل برای ارزیابی تقاضای لرزه ای ساختمانها ی با قاب مقاوم به ممان استفاده می شوند. بار ساکن معادل، روشها ی طیف پاسخ و تحلیل تاریخ زمانی غیر خطی با مجموعه ای از 9 رکورد تاریخچه زمانی . مدل FE سه بعدی برای بررسی اثرات شرایط متفاوت خاک و تعداد طبقات بر روی ویژگیها ی ارتعاش و تقاضای پاسخ لرزه ای سازهها ی ساختمانی استفاده می شود.نتایج عددی بدست آمده با مدل SSI با شرایط خاک متفاوت با نتایج بدست امده با فرض مدل سازی تکیه گاه ثابت مقایسه می شود.پاسخها ی پیک برش طبقه، ممان طبقه ، جا به جایی طبقه، رانش طبقه، گشتاور در انتها ی تیر ونیز نیروی ستونها ی داخلی تحلیل می شود.نتایج رویکردها ی تحلیل مختلف برای ارزیابی مزایا،محدودیت ها و سهولت کاربرد هر رویکرد برای تحلیل لرزه ای استفاده می شود

بدون دیدگاه