ترجمه مقاله ارایه یک برنامه راهبردی برای مدیریت یکپارچه منابع آب با استفاده از SWOT

ترجمه مقاله ارایه یک برنامه راهبردی برای مدیریت یکپارچه منابع آب با استفاده از SWOT
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارایه یک برنامه راهبردی برای مدیریت یکپارچه منابع آب با استفاده از SWOT در استان بوشهر
عنوان انگلیسی
Presenting a Strategic Plan of Integrated Water Resources Management by using SWOT in Bushehr Province
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2015
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F1237
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران، علوم و مهندسی آب
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع آب
مجله
مجله بین المللی عملیات و مدیریت تدارکات
دانشگاه
مدیریت بخش دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
کلمات کلیدی
مدیریت منابع آب، تحلیل راهبردی، استان بوشهر
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.22146/jcef.30234
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ویژگی های منطقه مورد مطالعه
روش ها
تحلیل SWOT
روش طوفان مغزی
مرحله ورودی
تطبیق فازی
ماتریس درونی و بیرونی
مرحله تصمیم گیری
ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Arid and semi-arid lands are faced with water stress. In turn of the millennium, many semi-arid and arid regions of the world, including Iran are facing water problems. Shortage of water resources and the mismatch between needs and available resources, the global management of water systems has encountered serious challenges. One of the successful solutions to problems in many parts of the world, experience, participation of water users and other stakeholders in water resource management, which has become imperative. Strategies require a realistic understanding of the surrounding environment. Outside, joined the opportunities available to companies and organizations, and also in the direction they make threats. In this study, in order to derive strategies for in management of water resources, SWOT strategy formulation technique which is used by internal and external factors affecting watershed groups, mining strategy and quantitative Strategic Planning Matrix using the group selects strategies. For this reason, the weaknesses, strengths, opportunities and threats of the use of experts and experts in the field of water and a review of studies in the field and brainstorming and group decision-making and the extraction rate and rank the importance of each of the factors in evaluation matrix were determined. According to the results, the strengths and overcome their weaknesses and water resources with more threats than opportunities facing. The Strategies Group WT (defensive strategy) selected in this way were identified as strategies to implement them, possibility of achieving the goals and vision of providing water.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مناطق خشک ونیمه خشک، با تنش آب مواجه هستند. در شروع هزاره جدید، بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا از جمله ایران با کمبود آب مواجه هستند. کمبود منابع آب و عدم انطباق بین نیاز ها و منابع موجود، مدیریت جهانی سیستم های آبی با چالش های جدی مواجه شده است. یکی از راه حل های موفق برای حل مسائل در بسیاری از بخش های دنیا، تجربه، مشارکت کاربران و مصرف کنندگان اب و سایر ذی نفعان در مدیریت منابع آب بوده است که از اهمیت زیادی برخوردار است. راهبرد ها نیازمند درک واقع گرایانه از محیط اطراف می باشند. فرصت هایی در عین حال برای شرکت ها و سازمان ها وجود دارند. این مطالعه، به منظور ایجاد راهبرد هایی برای مدیریت منابع آب، روش فرمولاسیون و تدوین راهبرد SWOT که توسط عوامل خارجی و داخلی موثر بر گروه های آبخیز نشین، راهبرد کاوش و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی با استفاده از راهبرد های انتخاب گروهی استفاده می شود،انجام شده است. به همین دلیل، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات استفاده از متخصصان و کراشناسان در ز مینه آب بازنگری مطالعات در شرایط میدانی و تصمیم گیری و سرعت استخراج و رتبه بندی هر یک از عوامل در ماتریس ارزیابی تعیین شد.بر طبق نتایج، نقاط قوت و غلبه بر ضعف آن ها و منابع آب با تهدیدات بیشتر نسبت به فرصت ها مواجه هستند. گروه راهبردی WT( راهبرد دفاعی) انتخاب شده به این طریق به صورت راهبرد هایی برای پیاده سازی آن ها شناسایی شده و از این روی امکان دست یابی به اهداف و چشم انداز ارایه آب وجود دارد.

بدون دیدگاه