ترجمه مقاله اثر ترکیبی غلظت پایین 17 آلفا-اتینل استرادیول و سیتالوپرام بر رفتار عدم تولید مثل در ماه راه راهی بالغ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ترکیبی غلظت پایین 17 آلفا-اتینل استرادیول و سیتالوپرام بر رفتار عدم تولید مثل در ماه راه راهی بالغ - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیرات ترکیبی غلظت های پایین 17 آلفا-اتینل استرادیول و سیتالوپرام بر رفتار عدم تولید مثل در ماه راه راهی بالغ
عنوان انگلیسی
Combinatory effects of low concentrations of 17α-etinylestradiol and citalopram on non-reproductive behavior in adult zebrafish (Danio rerio)
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
f440
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست و منابع طبیعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
آلودگی محیط زیست، شیلات و مهندسی بهداشت محیط
مجله
سم شناسی آبزیان - Aquatic Toxicology
دانشگاه
دانشکده علوم طبیعی، فن آوری و مطالعات محیط زیست، سوئد
کلمات کلیدی
تاثیرات ترکیبی، 17 آلفا-اتینل استرادیول، سیتالوپرام، زبرافیش، بازدارنده جذب مجدد سروتونین انتخابی، مواد شیمیایی اختلال گر درون ریز، رفتار توام با فشار
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- مواد و روش ها
1-2 حیوانات و درمان ها
2-2 تحلیل های شیمیایی
3-2 تحلیل های رفتاری
4-2 تحلیل های آماری
3-نتایج
1-3 تحلیل های شیمیایی
2-3 رفتار اسکوتوتاکسیس
3-3 رفتار مخزن نو
3.4 رفتار در تنگ
5-3 فعالیت لوکوموتور
4- بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Sewage effluents contain pharmaceuticals, personal care products and industrial chemicals, exposing aquatic organisms to complex mixtures. The consequences of exposure to combinations of different classes of drugs in fish are largely unknown. In this study, we exposed adult zebrafish (Danio rerio) males and females for two weeks to low, environmentally relevant concentrations of the endocrine disrupting chemical 17α-etinylestradiol (EE2) and the selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI) citalopram, alone and in combination, and analyzed behaviors of importance for population fitness, scototaxis (light/dark preference), the novel tank test and shoal cohesion. Control water contained 0.4 ng/L EE2 and the measured exposure concentrations were 0.9 ng/L EE2 (nominal 0.1) and 1 ng/L EE2 (nominal 0.5). The measured concentrations of citalopram were 0.1 (nominal 0.1) and 0.4 μg/L (nominal 0.5). Both EE2 exposures increased anxiety in males in the scototaxis test, with significantly longer latency periods before entering and fewer visits to the white zone of the tank. The combined exposures (0.9 ng/L EE2 + 0.1 μg/L citalopram and 1 ng/L EE2 + 0.4 μg/L citalopram) resulted in abolishment of effects of EE2, with shorter latency period and more transitions to white than for fish exposed to EE2 alone. In the novel tank test, the results surprisingly indicated lower anxiety after both EE2 and citalopram exposure. Significantly more transitions to the upper half of the tank observed in males exposed to 0.1 μg/L citalopram alone compared to control males. Males exposed to EE2 (0.9 ng/L) had shorter latency period to the upper half. Combination exposure resulted in a longer latency and fewer transitions to the upper half compared to both control, EE2- and citalopram-exposed males. Males exposed to the combination spent significantly less time in the upper half than males EE2 or citalopram-exposed males. Females exposed to 1 ng/L EE2 had fewer transitions to the upper half than the control group and females exposed to 0.4 μg/L citalopram. In the shoaling test, males exposed to 0.1 μg/L citalopram + 0.9 ng/L EE2 showed more transitions away from peers than males exposed to 0.1 μg/L citalopram alone. In conclusion, low concentrations of EE2, closely above the predicted no effect concentration (NOEC) of 0.1 ng/L, created anxiety-like behavior in zebrafish males. Citalopram showed marginal effects at these low concentrations but in the combination exposure the behavioral effects of EE2 were abolished. This is an initial effort to understand the effects of cocktails of anthropogenic substances contaminating aquatic environments.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
خروجی های فاضلاب حاوی مواد دارویی، محصولات مراقبت بهداشتی، و مواد شیمیایی صنعتی موجودات آبزی را در معرض خطر ترکیبات مختلف قرار می دهند. پیامدهای معرض گیری در برابر ترکیبات گروه مختلف داروها در ماهیان به طور عمده ناشناخته است. در این مقاله ماهی خالدار یا راه راهی بالغ معرض گرفته جنس نر و ماده را به مدت دو هفته در برابر غلظت های درون ریز ماده شیمیایی17 آلفا-اتینل استرادیول و عامل بازدارنده جذب مجدد سروتونین انتخابی مرتبط محیط زیستی و مقدار کم معرض قرار دادیم که توام با رفتارهای تحلیل شده اهمیت تناسب جمعیت، اسکاتوتاکسیس (گرایش به تیره/روشن) ، آزمون مخزن تازه و انسجام نقاط کم عمق بود. آب کنترل شده حاوی 0.4 ng/L EE2 بوده و غلظت معرض گیری سنجیده شده برابر 0.9 ng/L EE2و 1 ng/L EE2 بود. غلظت اندازه گیری شده سیتالوپرام برابر 0.1 و 0.4 میکروگرم بر لیتر بود. هر دو معرض گیری میزان ناآرامی را بین ماهیان نر در آزمون اسکاتوتاکسیس افزایش دادند که دوره های نهان قبل از رودو طولانی تر بود و بازدیدهای کمی از منطقه سفید مخزن به عمل آمد. معرض گیری های ترکیبی منجر به منحل شدن تاثیرات 17 آلفا-اتینل استرادیول گردید. در آزمایش مخزن تازه ، نتایج به طور شگفت انگیز نشان می دهند که میزان اشووب کم پس از معرض گیری در برابر هر دو 17 آلفا-اتینل استرادیول و سیتالوپرام وجود دارد. به طور عمده انتقال به نیمه بالایی مخزن مشاهده شده در بین ماهیان نر معرض گیری شده در برابر 0.1میکرو گرم بر لیتر با ماهیان نر کنترل شده مقایسه شدند. ماهیان نر معرض گیری شده در برابر 17 آلفا-اتینل استرادیول (EE2) دارای دوره نهان کوتاه تر در ازای نیمه بالایی بودند. معرض گیری ترکیبی منجر به دوره نهان طولانی تر و اتقال کم به نیمه بالا در مقایسه با ماهیان نر تحت کنترل و معرض گیری شده در برابر 17 آلفا-اتینل استرادیول (EE2) و سیتالوپرام گردید. ماهیان نر معرض گیری شده در برابر این ترکیب زمان کمتری را در نیمه بالایی مخزن نسبت به ماهیان معرض گیری شده در برابر 17 آلفا-اتینل استرادیول (EE2) یا سیتالوپرام، سپری نمودند. ماهیان ماده معرض گیری شده برابر ng/L EE2 دارای انتقال کمتر به نیمه بالایی نسبت به گروه کنترل بودند و ماهیان ماده در برابر 4.0 میکرو گرم بر لیتر سیتالوپرام معرض گیری شدند. در آزمایش تنگ کم عمق ماهیان نر معرض گیری شده در برابر 0.1 میکرو گرم لیتر سیتالوپرام + 0.9 ng/L EE2 میزانی از انتقال نسبت به ماهیان نر معرض گیری شده در برابر 0.1میکروگرم بر لیتر فقط سیتالوپرام از خود نشان دادند. در نتیجه، غلظت های کم 17 آلفا-اتینل استرادیول (EE2) بالاتر از مقدار بدون تاثیر پیش بینی شده 0.1میکرو گرم بر لیتر رفتار شبیه اضطراب در ماهیان نر راه راه پدید آوردند. سیتالوپرام تاثیرات جانبی در این غلظت های کم از خود نشان داد اما در معرض گیری ترکیبی تاثیرات رفتاری 17 آلفا-اتینل استرادیول (EE2) منحل گردید. این مسئله تلاش اولیه برای درک تاثیرات مرکب مواد آلاینده محیط زیست آبزی از سوی انسان ها می باشد.

بدون دیدگاه