تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی اثر سرمایه فکری بر روی قابلیت های پویا در شرایط اقتصادی نوظهور – نشریه Sage

عنوان فارسی: بررسی اثر سرمایه فکری بر روی قابلیت های پویا در شرایط اقتصادی نوظهور: فرایند مدیریت دانش به عنوان یک عامل واسطه ای
عنوان انگلیسی: Examining the Effects of Intellectual Capital on Dynamic Capabilities in Emerging Economy Context: Knowledge Management Processes as a Mediator
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2016 نشریه : سیج - Sage
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F1144 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.98Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کار
مجله: مطالعات اقتصادی نوظهور - Emerging Economy Studies
دانشگاه: گروه مطالعات مدیریت، موسسه هندی فناوری Roorkee، هند
کلمات کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سازمانی، فرایند مدیریت دانش، قابلیت های پویا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: http://doi.org/10.1177/2394901515627746
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط و به صورت خلاصه انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

دیدگاه های نظری

چارچوب تحقیق و توسعه فرضیه

سرمایه فکری و قابلیت های پویا

سرمایه انسانی و ظرفیت های پویا

سرمایه اجتماعی و ظرفیت های پویا

سرمایه سازمانی و ظرفیت های پویا

نقش واسطه ای فرایند مدیریت دانش

سرمایه انسانی، فرایند مدیریت دانش و ظرفیت های پویا

سرمایه سازمانی، فرایند مدیریت دانش و ظرفیت های پویا

روش تحقیق

بحث

در این مطالعه سه یافته کلیدی وجود داشت:

اهمیت نظری این مطالعه

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This study aims to examine the effects of intellectual capital on dynamic capabilities and the mediating role of knowledge management processes. Based on the review of literature, a research model was proposed to examine this quantitative relationship. The model was empirically tested using 679 responses from the banking industry in India and applying Structural equation modeling analysis. It was found that intellectual capital with its three dimensions has significant effect on dynamic capabilities. Concerning to mediating role of knowledge management process, two patterns of association was found: Knowledge management process partially mediates the effect of organizational capital on dynamic capabilities and fully mediates the effect of human capital and social capital on dynamic capabilities. Based on these empirical insights, inferences and future avenues are further discussed in detail.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثرات سرمایه فکری بر روی قابلیت های پویا و نقش واسطه ای فرایند های مدیریت دانش می باشد. بر اساس مرور منابع، مدل تحقیق برای بررسی این رابطه کمی پیشنهاد شد. این مدل با استفاده از 679 پاسخ از صنعت بانکداری در هند و استفاده از تحلیل مدل سازی معادله ساختاری تست شد. پی برده شد که سرمایه فکری با سه بعد آن دارای اثر معنی داری بر روی قابلیت های پویا می باشد. در خصوص نقش واسطه ای فرایند مدیریت دانش، دو الگوی رابطه مشاهده شد: فرایند مدیریت دانش موجب تعدیل اثر سرمایه سازمانی بر روی قابلیت های پویا و موجب تعدیل کامل اثر سرمایه انسانی و اجتماعی بر روی قابلیت های پویا می شود. بر اساس این اطلاعات تجربی، استنباط ها و مسیر های تحقیقاتی آینده نیز به تفصیل بررسی می شود.