تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر خط مشی سود سهام بر ثروت سهامداران مورد بورس سهام کراچی – نشریه SSRN

عنوان فارسی: تاثیر خط مشی سود سهام بر ثروت سهامداران مورد بورس سهام کراچی
عنوان انگلیسی: Impact of dividend policy on shareholders’ wealth A case of Karachi Stock Exchange
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
سال انتشار : 2015 نشریه : SSRN
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7918 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 939.87Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابداری مالی، اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
دانشگاه: موسسه علوم مدیریت، پیشاور، پاکستان
کلمات کلیدی: سود های سهام، خط مشی سود های سهام، ثروت سهامدار
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1 – مقدمه

2 – بازنگری مطالب

3- چارچوب تئوریک

3-1 تئوری بی ربطی سود سهام میلر و مودیگلیانی

3-2 تئوری " همه درایی خودت را روی یک چیز سرمایه گذاری نکن "

3-3 تئوری ترجیح مالیاتی

3-4 محتوی اطلاعات سود های سهام

3-5 تاثیرات مشتریان

3-6 مدل سود های سهام باقی مانده

4 – روش شناسی تحقیق

4-1 فرضیات

4-2 منابع داده

4-3 نمونه

4-4 دوره نمونه و داده

4-5 متغیر هایی که قرار است استفاده گردند

4-6 مدل آماری

5 – یافته های اماری

5-1 تحلیل داده

برگشتی سرمایه دارایی ها

اندازه شرکت

رشد در فروش ها

نسبت R/E

5-2 یافته های مدل رگرسیون

یافته های مدل تاثیر ثابت

6- خلاصه و نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This current study is aimed at investigation of a relationship between two important segments of investor expectations relating to cash dividends‟ policy and wealth of shareholders. A number of research attempts have still to find an exact relationship. This study relies on a data that is gathered from sixty eight companies from Karachi Stock Exchange. For some companies the financial year concludes in December while for others in June. The analysis is spread in two categories; in one of the category 37 firms that close their accounts in June are taken for the period 2003 to 2007 whereas in the second category 31 firms are taken which close their accounts in December. The study period for the second category is from year 2004 to 2007. Ordinary least squares and fixed effect model are used to estimate regression equation by taking stock returns as explained variable and dividend payout ratio as explanatory variable. The results of the analysis show that returns have a negative correlation with dividend policy and firm size and have a positive correlation with return on assets, price-earning ratio and growth of the company for the companies with year ended June. For the companies with year ended December returns are negatively correlated with size of the firm, dividend payout ratio, and return on assets. The analysis reveals that OLS Model is not a good model for estimation of returns, but fixed effects model is a good model that can be used for estimation purposes.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بررسی رابطه بین دو بخش مهم انتظارات سرمایه گذار در رابطه با سیاست سود های سهام نقدی و ثروت سهامداران در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد . هنوز تعدادی از تلاش های تحقیقاتی برای یافتن این رابطه دقیق انجام می گیرند . این بررسی بر داده ای تکیه می کند که از شصت و هشت شرکت بورس سهام کراچی جمع آوری می گردد . سال مالی برای بعضی شرکت ها در ماه دسامبر پایان می یابد در حالی که شرکت های دیگر ماه ژوئن را برای اتمام سال مالی بر می گزینند . تحلیل به دو دسته تقسیم می گردد : 37 شرکت در یک دسته قرار می گیرند که حساب هایشان را در ماه ژوئن می بندند و از دوره 2003 تا 2007 را مد نظر قرار دادند نظر به این که 31 شرکت در دسته دوم قرار می گیرند که حساب های خودشان را در ماه دسامبر می بندند . دوره بررسی برای دسته دوم از سال 2004 تا 2007 بود . مدل حداقل مربعات معمولی و تاثیر ثابت مورد استفاده قرار می گیرند تا معادله رگرسیون را از طریق پذیرفتن برگشتی های سهام تخمین بزنند که به همانند متغیر و نسبت مدت برگشت سرمایه سود سهام به صورت متغیر توضیحی تشریح گردیدند . نتایج تحلیل نشان می دهند که برگشتی های سرمایه با سیاست سود سهام و اندازه شرکت همبستگی منفی دارند و با برگشتی های سرمایه در دارایی ها ، نسبت درامد به قیمت و رشد شرکت برای شرکت های با انتهای سال مالی ماه ژوئن همبستگی مثبت دارند . برگشتی های سرمایه برای شرکت های با انتهای سال مالی دسامبر با اندازه شرکت ، نسبت پرداخت های سود سهام و برگشتی های دارایی ها همبستگی منفی دارند . تحلیل آشکار می سازد که مدل OLS یک مدل خوب برای تخمین برگشتی های سرمایه نمی باشد اما مدل تاثیرات ثابت یک مدل خوب می باشد که می توان برای اهداف تخمینی استفاده نمود .