مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
ترجمه مقاله ارتباط بین چگالی مواد معدنی استخوان و ریزعنصرهای سرم - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله ارتباط بین چگالی مواد معدنی استخوان و ریزعنصرهای سرم - نشریه Dovepress

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بیومکانیک پویای قوزک پا و پا در حالت نرمال راه رفتن و دویدن - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله بیومکانیک پویای قوزک پا و پا در حالت نرمال راه رفتن و دویدن - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله نمرات ترکیبی برای آنالیز مکانیکی حرکت دوی سرعت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نمرات ترکیبی برای آنالیز مکانیکی حرکت دوی سرعت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله اثرات تمرین استقامت بر مهارت های عملکرد حرکتی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله اثرات تمرین استقامت بر مهارت های عملکرد حرکتی - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله بررسی ورزش و سیستم ایمنی بدن - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی ورزش و سیستم ایمنی بدن - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12