مقالات ترجمه شده رشته زیست فناوری پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته زیست فناوری پزشکی
ترجمه مقاله علیه اخلاق زیستی

ترجمه مقاله علیه اخلاق زیستی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله استفاده مناسب از پانسمان های نقره در زخم ها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله استفاده مناسب از پانسمان های نقره در زخم ها - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله آینده نویدبخش در پزشکی با نانو ربات ها

ترجمه مقاله آینده نویدبخش در پزشکی با نانو ربات ها

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله یک مرور ترتیبی در مورد سیستم دارورسانی هوشمند

ترجمه مقاله یک مرور ترتیبی در مورد سیستم دارورسانی هوشمند

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تسریع در کشف دارو با برنامه تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

ترجمه مقاله تسریع در کشف دارو با برنامه تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله راهبردهای جلوگیری از اسکار یا جای زخم - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله راهبردهای جلوگیری از اسکار یا جای زخم - مجله وایلی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله اریتروپویتین در حفاظت مغزی نوزادان - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اریتروپویتین در حفاظت مغزی نوزادان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله مهندسی بافت غضروف با سلول های غضروفی گوش انسان - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله مهندسی بافت غضروف با سلول های غضروفی گوش انسان - مجله وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله هدف درمانی برای کارسینومای هپاتوسلولی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله هدف درمانی برای کارسینومای هپاتوسلولی - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 3
دانلود ترجمه مقاله سرطان پیشرفته کبد طی درمان سورافنیب - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله سرطان پیشرفته کبد طی درمان سورافنیب - مجله اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله فناوری های نانوذرات برای درمان سرطان - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله فناوری های نانوذرات برای درمان سرطان - مجله اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله توسعه دارو های درمانی برای کارسینومای هپاتوسلولی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه دارو های درمانی برای کارسینومای هپاتوسلولی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله مهار رشد سورافنیب و متاستازیس کارسینومای هپاتوسلولی

دانلود ترجمه مقاله مهار رشد سورافنیب و متاستازیس کارسینومای هپاتوسلولی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21