مقالات ترجمه شده رشته گوارش و کبد

لیست مقالات ترجمه شده رشته گوارش و کبد
ترجمه مقاله ارتباط بین ADHD و بیماری سلیاک در کودکان - نشریه MDPI

ترجمه مقاله ارتباط بین ADHD و بیماری سلیاک در کودکان - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله رویکردی بر خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در کودکان

ترجمه مقاله رویکردی بر خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در کودکان

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده شدت در پانکراتیت حاد - نشریه LWW

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده شدت در پانکراتیت حاد - نشریه LWW

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله به روز‌رسانی در مورد هپاتیت ویروسی در دوران بارداری

ترجمه مقاله به روز‌رسانی در مورد هپاتیت ویروسی در دوران بارداری

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله افزایش خطر سرطان دوم روده بعد از پرتو درمانی لگن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افزایش خطر سرطان دوم روده بعد از پرتو درمانی لگن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مکانیسم و مدیریت پانکراتیت حاد - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مکانیسم و مدیریت پانکراتیت حاد - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله نقش بالقوه پروبیوتیک ها روی پیش گیری از سرطان کلورکتال - نشریه BMC

ترجمه مقاله نقش بالقوه پروبیوتیک ها روی پیش گیری از سرطان کلورکتال - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقاومت دارویی در بیمارهای مبتلا به ویروس مزمن هپاتیت B

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقاومت دارویی در بیمارهای مبتلا به ویروس مزمن هپاتیت B

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله نقش های فیزیولوژیکی سکرتین و گیرنده آن

ترجمه مقاله نقش های فیزیولوژیکی سکرتین و گیرنده آن

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله سکرتین، 100 سال بعد - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله سکرتین، 100 سال بعد - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بازطراحی نظریه خودمراقبتی اورم برای بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن

ترجمه مقاله بازطراحی نظریه خودمراقبتی اورم برای بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15