مقالات ترجمه شده رشته ژئومورفولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژئومورفولوژی
ترجمه مقاله نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی

ترجمه مقاله نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله نظارت بر نشست زمین با تکنیک D-InSAR - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظارت بر نشست زمین با تکنیک D-InSAR - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مدل‌ سازی شهرک‌ های مسکونی در کالیفرنیا از سال 2000 تا 2050 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل‌ سازی شهرک‌ های مسکونی در کالیفرنیا از سال 2000 تا 2050 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله محاسبه عدم قطعیت در انتقال رسوب تجمعی با استفاده از بیزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محاسبه عدم قطعیت در انتقال رسوب تجمعی با استفاده از بیزی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله مسیر یابی حسگر بی سیم مهم برای کاهش مخاطرات احتمالی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مسیر یابی حسگر بی سیم مهم برای کاهش مخاطرات احتمالی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12