مقالات ترجمه شده رشته سازه های آبی

لیست مقالات ترجمه شده رشته سازه های آبی
ترجمه مقاله تحلیل عددی تغییرشکل پی در فرآیند ساخت سد خاکی - نشریه Scientific

ترجمه مقاله تحلیل عددی تغییرشکل پی در فرآیند ساخت سد خاکی - نشریه Scientific

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های سرریزهای اوجی

ترجمه مقاله اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های سرریزهای اوجی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله تحلیل تجهیزات ابزار دقیق در یک پروژه بارگذاری اولیه

دانلود ترجمه مقاله تحلیل تجهیزات ابزار دقیق در یک پروژه بارگذاری اولیه

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 25