تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته روابط بین الملل

لیست مقالات ترجمه شده رشته روابط بین الملل

مبلغ: 53,800 تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 27
صفحات فارسی : 37 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 32 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 35
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18